Salih Bahtiyar
  Bağlama Kütüğü Kayıt İşlemleri
 

 
TEKNELERİN BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYIT, KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ, 
ALIM, SATIM, BAĞIŞ VE TERKİN İŞLEMLERİ


 
 
İŞLEMLER
1
2
Yurt içinde tekne alım satımı:
3
4
5
6
7
8
9
10
Yabancı uyruklu gerçek kişilerin özel kullanımına ait teknelerin kaydı:
11
Teknelerin bağlama kütüğünden terkini:
   

1- YENİ KAYIT OLACAK (MEVCUTLAR DAHİL) VEYA YURT İÇİNDE YAHUT SERBEST BÖLGELERDE YENİ İNŞA EDİLEN TEKNELERİN BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDI
 
SIRA NO
İSTENECEK BELGELER
1
Kayıt talep dilekçesi
2
Adına kayıt yapılacak;
Gerçek kişi ise; T.C. Kimlik No. sunu içeren belgenin ibrazı,
Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret  odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil    gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi,  sermaye artırımı gibi.) vergi numarası,
Dernek ise; Dernek Tüzüğü’nün Dernekler il müdürlüğünce onaylı örneği,
Vakıf ise; Vakıf senedi örneği,
3
Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. Kimlik belgesinin sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve yetki belgesi(Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri),
4
Hak sahipliği ile ilgili belge (Tekne sahibinin adının yazılı olduğu Tonilato, Özel Tekne Belgesi, Fatura, Noter Devir Belgesi, Mahkeme Kararı, vb. resmi belgeler).
NOT:
a)   İlk kayıtta; harca tabi olan teknelere ruhsatname düzenlenmeden önce ruhsatname harcının yatırılmış olması gerekmektedir.
b)   Yurt dışından satın alınan veya serbest bölgelerde inşa edilen tekneleri Bağlama Kütüğüne kayıt eden başkanlık, tekne ve malikine ait bilgileri kayıt tarihinden itibaren 10 gün içerisinde liman veya belediye başkanlığına en yakın gümrük İdaresine bildirmek zorundadır. 


2- YURT İÇİNDE TEKNE ALIM SATIMI

 
A- Alıcıdan İstenecek Belgeler
SIRA NO
İSTENECEK BELGELER
1
Adına kayıt yapılacak;
Gerçek kişi ise; T.C. Kimlik No. sunu içeren belgenin ibrazı
Tüzel kişi ise; İmza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret  odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil    gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi,  sermaye artırımı gibi.) vergi numarası,
Dernek ise; Dernek Tüzüğü’nün Dernekler il müdürlüğünce onaylı örneği,
Vakıf ise; Vakıf senedi örneği,
2
Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. Kimlik Belge sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve Yetki Belgesi(Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri),
 
NOT:
Satış Sözleşmesi, sözleşmeye taraf olanların sayısından bir fazla sayıda düzenlenir. Sözleşmeye taraf olanlara birer nüsha verilir, bir nüshası da Bağlama Kütüğü dosyasına konur.
 
 
  B- Satıcıdan İstenecek Belgeler
SIRA NO
İSTENECEK BELGELER
1
Talep dilekçesi
2
Satışı Yapacak kişi;
Gerçek kişi ise; T.C. Kimlik No. sunu içeren belgenin ibrazı
Tüzel kişi ise; İmza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret  odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil    gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi,  sermaye artırımı gibi.) vergi numarası,
Dernek ise; Dernek Tüzüğü’nün Dernekler il müdürlüğünce onaylı örneği,
Vakıf ise; Vakıf senedi örneği,
3
Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. Kimlik Belgesinin sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve Yetki Belgesi(Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri),
4
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi (Dosyasına konulmak üzere) 
5
Takyidat olması halinde takyidatın kaldırıldığına dair yazı veya alacaklısının muvaffakatı.
 
NOT:
Satış işlemi yapılacak gemi, deniz ve iç su araçlarının yıllık vizeleri yapılmış ve harca tabi olanların harçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

3- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYITLI TEKNELERİN BAĞIŞI
 
SIRA NO
İSTENECEK BELGELER
1
Talep dilekçesi
2
Bağışla adına kayıt yapılacak;
Gerçek kişi ise; T.C. Kimlik No. sunu içeren belgenin ibrazı
Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret  odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil    gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi,  sermaye artırımı gibi.) vergi numarası.
Dernek ise; Dernek Tüzüğü’nün Dernekler il müdürlüğünce onaylı örneği,
Vakıf ise; Vakıf senedi örneği,
3
Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. Kimlik Belgesinin sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve Yetki Belgesi(Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri),
4
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi(Dosyasına konulmak üzere)
5
Takyidat olması halinde takyidatın kaldırıldığına dair yazı veya alacaklısının muvaffakatı.
NOT:
a)Bağış yapılan gemi, deniz ve iç su araçlarının yıllık vizeleri yapılmış ve harca tabi olanların harçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.
b)Bağış yapan kişi/vekili ile bağış yapılan kişi/tüzel kişilik yetkilisi arasında Bağlama Kütüğünün tutulduğu başkanlıkta bağış sözleşmesinin yapılması gerekir.
c)Bağış sözleşmesi sözleşmeye taraf olanların sayısından bir fazla sayıda düzenlenir. Sözleşmeye taraf olanlara birer nüsha verilir, bir nüshası da Bağlama Kütüğü dosyasına konur.

 
4- YURT DIŞINDAN SATIN ALINAN TEKNELERİN KAYDI
 
SIRA NO
İSTENECEK BELGELER
1
Kayıt talep dilekçesi
2
Adına kayıt yapılacak;
Gerçek kişi ise; T.C. Kimlik No.sunu içeren belgenin ibrazı
Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret  odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil    gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi,  sermaye artırımı gibi.) vergi numarası.
Dernek ise; Dernek Tüzüğü’nün Dernekler il müdürlüğünce onaylı örneği,
Vakıf ise; Vakıf senedi örneği,
3
Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. kimlik belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi(dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri),
4
Bayrak ülkesinin Terkin Belgesi aslı veya yeminli tercümanca yapılmış tercümesi. Terkin belgesi alınamamış ise, bayrak ülkesinden alınmış kütük kayıt örneği/temiz kâğıdı, terkin belgesinin aslının ya da yeminli tercümesinin getirileceğine dair taahhütname (herhangi bir kaydı yok ise, satın alınan ülkenin konsoloslukça onaylanmış kayıtlı olmadığına dair yazısı)
NOT:
a)Yurt dışından satın alınıp ilk defa kaydedilecek teknelerden harca tabi olanlara ruhsatname düzenlenmeden önce ruhsatname harcının ödenmiş olması gerekmektedir.
b)Yurt dışından satın alınan tekneleri Bağlama Kütüğüne kayıt eden başkanlık,  tekne ve malikine ait bilgileri kayıt tarihinden itibaren 10 gün içerisinde liman veya belediye başkanlığına en yakın gümrük İdaresine bildirmek zorundadır.

 
5- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYITLI TEKNELERİN MAHKEME VE İCRA YOLU İLE SATIN ALINMASI
 
SIRA NO
İSTENECEK BELGELER
1
Kayıt talep dilekçesi
2
Adına kayıt yapılacak;
Gerçek kişi ise; T.C. Kimlik No. sunu içeren belgenin ibrazı,
Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret  odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil    gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi,  sermaye artırımı gibi.) vergi numarası.
Dernek ise; Dernek Tüzüğü’nün Dernekler il müdürlüğünce onaylı örneği,
Vakıf ise; Vakıf senedi örneği,
3
Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. kimlik belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi(dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri),
4
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi (Dosyasına konulmak üzere )
5
İcra ve mahkeme kararı. 
NOT:
Mahkeme ve icra yolu ile satın alınan teknelerin Bağlama Kütüğündeki işlemlerinin yapılabilmesi için yıllık vizeleri yapılmış ve harca tabi olanların harçlarının ödenmiş olması gerekir.


6- YABANCI BAYRAKLI TEKNELERİN CEBRİ İCRA YOLU İLE SATIN ALINMASINDA BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDI
 
SIRA NO
İSTENECEK BELGELER
1
Kayıt talep dilekçesi,
2
Adına kayıt yapılacak;
Gerçek kişi ise; T.C. Kimlik No. sunu içeren belgenin ibrazı
Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret  odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil    gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi,  sermaye artırımı gibi.) vergi numarası.
Dernek ise; Dernek Tüzüğü’nün Dernekler il müdürlüğünce onaylı örneği,
Vakıf ise; Vakıf senedi örneği,
3
Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. kimlik belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi(dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri),
4
Teknenin bayrağını taşıdığı ülke ile ilgili kayıtlarının aslı veya noter/konsolosluk tasdikli sureti,
5
İcra ve mahkeme kararı.
NOT:
a)Yabancı bayraklı olup, cebri icra yolu ile satın alınarak ilk defa kaydedilen teknelerden harca tabi olanlara ruhsatname düzenlenmeden önce ruhsatname harcının yatırılmış olması gerekmektedir.

b)Yabancı bayraklı iken cebri icra yolu ile satın alınan tekneleri Bağlama Kütüğüne kayıt eden başkanlık, teken ve malikine ait bilgileri kayıt tarihinden itibaren 10 gün içersinde liman veya belediye başkanlığına en yakın gümrük idaresine bildirmek zorundadır.


 
7- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYITLI TEKNELERİN MİRAS VEYA MAHKEME KARARI YOLU İLE İNTİKAL ETMESİ
 
SIRA NO
İSTENECEK BELGELER
1
Kayıt talep dilekçesi
2
Adına kayıt yapılacak:
Gerçek kişi ise; T.C. Kimlik No. sunu içeren belgenin ibrazı
Tüzel kişi ise; İmza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret  odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil    gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi,  sermaye artırımı gibi.) vergi numarası.
Dernek ise; Dernek Tüzüğü’nün Dernekler il müdürlüğünce onaylı örneği,
Vakıf ise; Vakıf senedi örneği,
3
Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili şahsın T.C. kimlik belgesinin sureti (kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi(dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri),
4
Bağlama Kütük Ruhsatnamesi(Dosyasına konulmak üzere)
5
Veraset İlamı, Mahkeme Kararı veya Vasiyetname Aslı yahut Tasdikli Örneği (Noter veya Limanca)
6
Taksim halinde mahkemenin kesinleşmiş taksim kararı (Taksim rızaen yapıldı ise, ortakların bağlama kütüğüne beyanı, taksim bağlama kütüğüne yapılmamış ise, noterce tasdikli taksim  mukavelesi)
7
Cebri icra yolu ile satışta ilgili makamın bağlama kütüğüne alıcı adına tescili için muhatap yazısı
8
İhtiyati müzayede sahibi üzerine ihale olunan kimse ile müzayede yapan şahsın noter tasdikli imzalarını içeren müzayede zaptı veya bu hususu içeren mahkeme kararı 
NOT:
Miras veya mahkeme Kararı yolu ile intikal eden teknelerin bağlama kütüğündeki işlemlerinin yapılabilmesi için yıllık vizelerinin yapılmış ve harca tabi olanların harçlarının ödenmiş olması gerekir.

 
8- TEKNELERİNBAĞLAMA KÜTÜK KAYDININ BAŞKA LİMANA NAKLİ NEDENİYLE YAPILAN KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ
 
SIRA NO
İSTENECEK BELGELER
1
Bağlama Kütüğü değişiklik talep dilekçesi
2
Donatan vekili olması halinde, vekilin T.C. kimlik belge sureti (Kimlik Numarası içeren) ve vekaletnamesi
3
Bağlama kütük ruhsatının aslı (değişiklikten önceki)
4
Takyidat varsa; takyidatın kaldırdığına dair belge veya alacaklının muvafakat belgesi. (İhtiyati tedbir kararı dahil)
NOT:
a)Bağlama Kütüğünün başka limana nakli yapılacak teknenin nakil işlemlerinin yapılabilmesi için yıllık vizeleri yapılmış ve harca tabi olanların harçlarının ödenmiş olması gerekir.

b)Önceki kayıtları içeren Bağlama Kütüğü dosyası, kaydı yapacak liman başkanlığına gönderilecektir.

c)Teknenin Bağlama Kütüğü kaydının başka limana naklinde, yeni kayıt yapılacak liman başkanlığınca, Bağlam Kütüğündeki ismin başka bir teknede kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. Kullanılmış ise, tonilato ve isim değişikliği yapıldıktan sonra kayıt gerçekleştirilir.  9- TEKNELERİN BAĞLAMA KÜTÜK KAYDINDA MEYDANA GELECEK DEĞİŞİKLİKLER
 
SIRA NO
İSTENECEK BELGELER
1
Değişiklik talep dilekçesi
2
Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili Şahsın T.C. kimlik belgesinin sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve Yetki Belgesi(Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri),
3
Bağlama Kütüğü ruhsatnamesi (değişiklikten önceki)
4
Değişiklik gerekçe belgesi
NOT:
Kütük kaydında meydana gelen değişikliğin Bağlama Kütüğüne işlenebilmesi için yıllık vizelerin yapılmış ve harca tabi olanların harçlarının ödenmiş olması gerekir.


10- YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLERİN ÖZEL KULLANIMINA AİT TEKNELERİN KAYDI

A- Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilere Ait Özel Kullanıma Mahsus Yabancı Bayraklı Teknelerin Bağlama Kütüğüne Kaydı

SIRA NO
İSTENECEK BELGELER
1
Kayıt talep dilekçesi
2
Tekne sahibi adına işlem yapacak kişi vekil ise, yetkili şahsın T.C. Kimlik belgesinin sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve yetki belgesi (Vekâletname),
3
Tekne sahibinin oturma izni belgesi veya pasaport sureti (Noter veya liman başkanlığınca onaylı),
4
Bayrak ülkesi terkin belgesinin aslı veya yeminli tercümanca yapılmış tercümesi,
5
Hak sahipliği ile ilgili belge (Tekne sahibinin adının yazılı olduğu terkin belgesi, fatura, noter devir belgesi, mahkeme kararı vb. resmi belgeler)
NOT:
a)Gemi, deniz ve iç su aracının kaydının yapılmasının uygun olup olmadığı Müsteşarlık adına liman başkanlığınca tespit edilecektir.
b)Harca tabi olan teknelere ruhsatname düzenlenmeden önce ruhsatname harcının yatırılmış olması gerekmektedir.
c)Tekneyi Bağlama Kütüğüne kayıt eden başkanlık, tekne ve malikine ait bilgileri kayıt tarihinden itibaren 10 gün içerisinde en yakın gümrük İdaresine bildirmesi gerekmektedir.
d)Bu kapsamdaki teknelerin satışı ancak, ithal işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir


B- Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilere Ait Özel Kullanıma Mahsus Türk Bayraklı
Teknelerin Bağlama Kütüğüne Kaydı
 
 
SIRA NO
İSTENECEK BELGELER
1
Kayıt talep dilekçesi,
2
Tekne sahibi adına işlem yapacak kişi vekil ise, yetkili Şahsın T.C. Kimlik belgesinin sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve yetki belgesi (Vekâletname),
3
Tekne sahibinin oturma izni belgesi veya pasaport sureti (Noter veya liman başkanlığınca onaylı),
4
Hak sahipliği ile ilgili belge (Tekne sahibinin adının yazılı olduğu terkin belgesi, fatura, noter devir belgesi, mahkeme kararı vb. resmi belgeler).
NOT:
Harca tabi olan teknelere ruhsatname düzenlenmeden önce ruhsatname harcının yatırılmış olması gerekmektedir.
  

11- TEKNELERİN BAĞLAMA KÜTÜĞÜNDEN TERKİNİ
 
A-Teknelerin Batması Veya Tamirinin Ekonomik Olmaması Nedeniyle Bağlama Kütüğünden Terkini
 
SIRA NO
İSTENECEK BELGELER
1
Terkin talep dilekçesi ( vekilince verilmiş ise yetki belgesi, vekâletname)
2
Donatan gerçek kişi ise, T.C. Kimlik belge sureti (Kimlik Numarası içeren)
Donatan tüzel kişi ise, tüzel kişilik adına yetkili Şahsın T.C. Kimlik belgesinin sureti (Kimlik Numarası içeren), ve yetki belgesi (Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş Yetkilendirme Belgesi)
3
TTK’nun 818. Maddesi gereğince GSK/Liman başkanlığınca düzenlenen rapor (Geminin Batması / Tamirinin Ekonomik Olmaması / Özel teknelerde hurdaya ayrıldığıyla İlgili)
4
Bağlama kütüğü ruhsatnamesi (Dosyasına konulmak üzere iadesi)
5
Tonilato belgesi veya muadili belge, (Teknik Kütük dosyasına konulmak üzere)
6
Denize elverişlilik belgesi (Var ise dosyasına konulmak üzere)
7
Takyidat varsa; takyidatın kaldırıldığına dair belge veya alacaklının muvafakat Belgesi.  
NOT:
Batması veya tamirinin ekonomik olmaması nedeniyle Bağlama Kütüğünden terkin edilecek teknelerin terkin edilebilmesi için; yıllık vizelerinin yapılmış ve harca tabi olanların harçlarının ödenmiş olması gerekir. 


B- Yurt Dışına Satılan Teknelerin Bağlama Kütüğünden Terkini
 
SIRA NO
İSTENECEK BELGELER
1
Kayıt talep dilekçesi
2
Adına kayıtlı:
Gerçek kişi ise; T.C. Kimlik No. sunu içeren belgenin ibrazı
Tüzel kişi ise; imza sirküleri, faaliyet belgesi (son üç ay içerisinde ilgili ticaret  odasından alınmış), ticaret sicil gazetesi, varsa tadil    gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi,  sermaye artırımı gibi.) vergi numarası.
Dernek ise; Dernek Tüzüğü’nün Dernekler il müdürlüğünce onaylı örneği,
Vakıf ise; Vakıf senedi örneği,
3
Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili şahsın T.C. Kimlik belgesinin sureti (Kimlik Numarası içeren), ve yetki belgesi(Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı)
4
Bağlama kütüğü ruhsatnamesi (İptal edilmek üzere iadesi)
5
Takyidat varsa; takyidatın kaldırıldığına dair belge veya alacaklının muvafakat Belgesi.
6
Alıcının açık kimliğini ve adresini gösterir resmi satış belgesi veya fatura,
7
Tonilato belgesi veya muadili belge (Teknik Kütük dosyasına konulmak üzere)
8
 Denize elverişlilik belgesi (Var ise dosyasına konulmak üzere) 
NOT:
Yurt dışına satışı nedeniyle Bağlama Kütüğünden terkin edilecek teknelerin terkin edilebilmesi için;  yıllık vizelerinin yapılmış ve harca tabi olanların harçlarının ödenmiş olması gerekir.

C- Teknelerin Türk Uluslararası Gemi Siciline Veya Durumunun Değişmesi Nedeniyle Milli Gemi Siciline Geçmesi
 
SIRA NO
İSTENECEK BELGELER
1
Terkin talep dilekçesi
2
Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili şahsın T.C. Kimlik belgesinin sureti (Kimlik Numarası içeren), ve yetki belgesi(Dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca verilmiş yetkilendirme yazısı)
3
İlgili sicile kayıtla ilgili kayıt talebini belirten sicil yazısı.
4
Bağlama kütüğü ruhsatnamesi (Dosyasına konulmak üzere)
5
Takyidat varsa; takyidatın kaldırdığına dair belge veya alacaklının muvafakat belgesi.
NOT:
Türk Uluslararası Gemi Sicili veya Milli Gemi Sicili’ne geçmesi nedeniyle Bağlama Kütüğünden terkin edilecek teknelerin terkin edilebilmesi için; yıllık vizelerinin yapılmış ve harca tabi olanların harçlarının ödenmiş olması gerekir.
 
  Spor Spor