Salih Bahtiyar
  Özel Teknelerin Donatımı Yönetmeliği
 


ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ  HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 02.03.2008 Resmi Gazete Sayısı:26804

 


 

 


 

 


 

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 02.03.2008 Resmi Gazete Sayısı:26804

ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ  HAKKINDA YÖNETMELİK (1)

 


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak
ve Tanımlar


       
Amaç


          MADDE 1 –
(Değişik:RG-13/9/2009-27348)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel teknelerin donatımı ile bu tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


       
Kapsam


          MADDE 2 –
(Değişik:RG-13/9/2009-27348)

(1) Bu Yönetmelik, özel tekneler ile bunların sahiplerini ve kullanacak kişileri kapsar.

Dayanak


        MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (d) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


       
Tanımlar


         MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Amatör Denizci Belgesi/Certificate of Competence For Operators of Pleasure Craft (ADB): Özel tekneleri kullanmak için bu Yönetmelikte aranan şartları sağlayan kişilere verilen belgeyi,

b) Gezi Tekneleri Yönetmeliği: 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğini,

c) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

ç) (Değişik:RG-13/9/2009-27348) Özel Tekne: Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneleri,

d) (Değişik:RG-13/9/2009-27348) Ruhsatname: Bağlama kütüğü ruhsatnamesini,

e) Su Üstü Sporu: Yelken veya motor veya kürekle su üstünde seyreden tekne ve deniz araçları ile yapılan sporu,

ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM


Özel Teknelerin Ölçülmesi, Belgelendirilmesi, Kaydı, Terkini ve Donatımı


Özel teknelerin ölçülmesi ve kaydı

MADDE 5 – (Mülga:RG-13/9/2009-27348)

      Özel teknelerin belgelendirilmesi, belgenin yenilenmesi ve kaydın terkini

MADDE 6 – (Mülga:RG-13/9/2009-27348)

      Özel teknelerin donatımı ve seyri

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-13/9/2009-27348) Bağlama kütüğü ruhsatnamesinin seyir esnasında teknede bulundurulması ve denetimlerde ibrazı zorunludur.

(2) (Mülga:RG-13/9/2009-27348)

(3) Özel tekneler, bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın, en az ADB veya gemici ve üstü yeterlik belgesi sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyreder. Ancak, 16 yaşından küçük ADB sahibi kişiler, boyu 7 metreden, sürati saatte 7 deniz milinden fazla olan özel tekneleri sevk ve idare edemezler.

(4) Özel tekneler, çıkarılacak Tebliğde şekli belirtilen yetki yazısı ile, sahipleri tarafından başkalarına geçici olarak verilebilir. Dernek veya vakıflara ait özel tekneler ancak üye ve sporcuları tarafından yetki yazısı ile kullanılabilir.

(5) (Değişik:R.G.2/10/2009-27364) Motoru on beygir gücünden az özel tekneleri, sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri, kanolar/kayaklar ile ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneleri kullananlarda ADB aranmaz.

(6) Özel tekneler çıkarılacak Tebliğ ile belirlenen asgari emniyet teçhizatı ve deniz kirliliğini önleyici teçhizat listesine göre donatılır.

(7) Özel teknelerde seyirde en çok 12 kişi bulunur.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Amatör Denizci Belgesi Alma Şartları, Sınavları ve Belgelendirme

    Yeterlik şartları

              MADDE 8 –
(1) T.C. Vatandaşı olan ve ADB almak isteyen kişilerde;

a) 14 yaşını bitirmiş olmak (18 yaşından küçük olanların Ek–1deki Muvafakatnameye uygun imzası noterlikçe onaylanmış veli veya vasi muvafakati aranır.),

b) 9 uncu maddede belirtilen şartları taşıdığını sınava başvuru sırasında belgelemek,

c) Amatör Denizci Sınavını başarmak

şartları aranır.

(2) Denizcilik Fakülteleri mezunları, Deniz Harp Okulu mezunları, yüksekokulların denizcilikle ilgili bölümlerinin güverte ve makine bölümleri mezunları, Astsubay Güverte ve Makine Sınıfı okulları mezunları ile denizcilik meslek lisesi güverte ve makine bölümü mezunlarına talep etmeleri halinde sınav şartı aranmadan ADB verilir.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklulara, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde ADB verilir.


       ADB
alacakların sağlık şartları

MADDE 9 – (1) ADB alacak kişilerin göz ve kulak-burun-boğaz (KBB) muayenelerinden geçerek, bünyesinde göz ve KBB uzmanı çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarından "Amatör Denizci Belgesi Alabilir" raporu almaları gerekir. Rapor, sınav tarihinden en çok dört ay önce düzenlenmiş olmalıdır.

(2) Amatör denizcilerin göz ve KBB sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dâhilinde yapılır. Ancak, monoküler olup sağlam gözü 10/10’dan daha az görenler, renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar amatör denizci belgesi alamazlar.

(3) İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen ADB sahiplerinin, sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklamalarının yenilenmesini her zaman isteyebilir.

Amatör denizci belgesi sınavları

MADDE 10 – (1) ADB sınavları belirlenen sınav yerlerinde, yazılı veya internet ortamında bilgisayarda çevrimiçi olmak üzere en az dört seçenekli çoktan seçmeli test yöntemiyle tek oturumda yapılır.

(2) Yazılı sınav, başvuru sayısı en az 20 olmak şartıyla yazılı sınav yapılacağı sınav tarihinden en az 30 gün önce duyurulan yerlerde, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında aynı gün ve saatte başlamak kaydıyla yapılır. Ayrıca, İdarenin uygun gördüğü tarihlerde ADB sınavı yapılabilir.

(3) İnternet ortamında bilgisayarda sınav, en az 30 gün önce duyurulmak koşulu ile ikinci fıkrada belirtilen şartlara bağlı olmadan yapılır.

(4) İdare, sınava başvuru yöntemi, sınav öncesi ve sonrası işlemleri, sınav kurallarını, bu Yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılacak Tebliğ ile belirler.

Sınav konuları ve başarı notu

MADDE 11 – (1) Sınav başarı notu 100 üzerinden 60’tır. Sınavda; seyir, denizde çatışmayı önleme kuralları, gemicilik ve tekne kullanma, meteoroloji, denizde güvenlik ve denizde haberleşme, ilk yardım, deniz hukuku ve uluslararası sözleşmeler, tekne, motor ve elektrik bilgisi konularını içeren toplam en az 50 soru sorulur.

         Amatör denizci belgesi düzenlenmesi

MADDE 12 – (1) Şekli Ek-2’de belirlenen Amatör Denizci Belgesi, sınavı takip eden iki ay içinde düzenlenir ve sınavı başaran adaya veya yetkilendirdiği vekiline verilir.

(2) ADB kayıtları, kişinin belge numarası, kimlik ve iletişim bilgileri, fotoğrafı, sınav yeri, sınav tarihi, sınav başarı notu, sağlık raporuna ve belge harcı tahsiline ilişkin bilgilerin yer aldığı veri tabanında tutulur. Bilgisayar ortamında bulunan veri tabanı, Amatör Denizci Kütüğü adını taşır.

(3) Bilgisayar ortamında tutulan kayıtlara ilişkin bilgi ve belgeler, sınavın yapıldığı yer tarafından, sınav tarihi itibariyle tutulan dosya muhtevasında iki yıl süre ile muhafaza edilir. İki yılın sonunda imha komisyonu marifetiyle imha edilir. 
        
       Yetkilendirilecek kurum ve kuruluşlar

MADDE 13 – (1) İdare, ADB sınavını yapmak, belge düzenlemek ve amatör denizci kütüğünü ve kayıtlarını tutmak üzere kurum ve kuruluşları sözleşme ile yetkilendirebilir. Yetkilendirilen kurum ve kuruluşun düzenlediği ADB, İdare tarafından onaylanmadıkça sahibine teslim edilmez.

(2) (Mülga:RG-13/9/2009-27348)

Amatör Denizci Belgesi yenileme işlemleri

MADDE 14 – (1) ADB’nin herhangi bir nedenle yenilenmesi isteniyorsa, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre, belge harcı ödendiğini gösterir makbuz eklenerek ve yenilenme nedenleri belirtilmek suretiyle yazılı olarak belgeyi veren İdare veya yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşa başvurulur.

Amatör Denizci Belgesi geçerlik alanı

MADDE 15 – (1) ADB gemi adamı yeterlik belgesi yerine geçmez. Bu belgeyle Gemilerin Gemi Adamlarıyla Donatılmasına İlişkin Yönergede belirtilen resmî kurumlara ait ve resmî hizmete mahsus hizmet motorları hariç hiçbir tekne ve gemide ücret karşılığında çalışılamaz.

(2) Turizm mevzuatı uyarınca belgelendirilmiş, ticari faaliyette bulunmaksızın gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatlar kiracı sıfatıyla ADB sahibi kişilerce sevk ve idare edilebilirler. Ayrıca, yabancı uyruklular kendi ülkelerinden almış oldukları belgenin tanıdığı yetkiler çerçevesinde anılan tekneleri kullanabilir.

Amatör Denizci Belgesinin iptali

MADDE 16 – (1) Amatör Denizci Kütüğüne kaydedildikten ve belgesi teslim edildikten sonra 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen şartlardan herhangi birini kaybetmesi veya kişinin kendi isteğiyle veya vefatı halinde, Amatör Denizci Belgesi İdarece iptal edilir, belgenin iadesi istenir, durum kütüğe işlenir ve denetlemeye yetkili kurumlara bildirilir.

Amatör Denizci Belgesinin denkliği

MADDE 17 – (1) İdare, Türk Vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin bir başka ülkeden aldıkları belgelerin denkliğinin kabulü için, belge veren ülkenin gerekli gördüğü şartların değerlendirmesini yapmaya yetkilidir.

(2) İdare, belge veren ülkenin ilgili idaresinin kayıtlarında verilen belgenin doğruluğunu teyit ederek belge düzenleyebilir.

 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
 

MADDE 18 – (1) 1/7/2004 tarihli ve 25509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amatör Denizci Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel teknelerin ölçümü

EK MADDE 1 – (Ek:RG-13/9/2009-27348)

(1) Özel teknelerin ölçümü, 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Kullanım esasları

EK MADDE 2 – (Ek:RG-13/9/2009-27348)

(1) Özel tekneler hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Bu tekneler, malikleri veya yetki verdikleri kişiler teknede bulunmaları kaydıyla, akraba ve arkadaşlarını gezi, eğlence ve amatör balıkçılık amacıyla tekneye alabilirler.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen seyir haddinden fazla kişiyle yola çıkan özel tekneler ile ticari maksatla yolcu veya yük taşıyan tekneler; “yolculuğuna izin verilmemiş” sayılır ve bunlar hakkında 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga:RG-13/9/2009-27348)

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Eki için tıklayınız

 _________________

 

(1)  Bu Yönetmeliğin adı “Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi İle Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik” iken 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/3/2008

26804

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1.

13/9/2009

27348

2.

2/10/2009 

27364  

 
 

 

 AMATÖR ÖZEL TEKNELERİN DONATIMINA İLİŞKİN YÖNERGE

 

 


 

 


 

 

 
 
Amaç

Madde 1–– Bu Yönerge, özel teknelerin kayıt, belgelendirme ve donatılması ile taşıyacakları asgari emniyet teçhizatının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2–– Bu Yönerge, Amatör Denizci Yönetmeliği’nde tanımlanmış özel
tekneler ile bunları sevk ve idare edecek kişileri kapsar.

Dayanak

Madde 3–– Bu Yönerge, 1/7/2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Amatör Denizci Yönetmeliğinin Değişik 22 nci maddesi hükmüne dayalı olarak hazırlanmıştır.
 

Genel Esaslar

Madde 4–– Bu Yönergenin amacına uygun olarak genel esaslar aşağıda
belirtilmiştir;

a) Özel tekneler, Türk vatandaşı kişiler ile Türkiye’de oturma izni almış olan
yabancı uyruklulara ve su sporlarında faaliyeti olan Türkiye’de kurulu dernek ve vakıflara aittir.
b) Özel tekneler, kiraya verilemezler, gelir elde etmek amacıyla kullanılamazlar. Bir özel teknenin gelir elde etmek amacıyla kullanılmak istenmesi halinde kaydı “ticari” olarak değiştirilir ve ilgili mevzuat uygulanır.
c) Özel teknelerin yurt dışına çıkış işlemlerinde Yat Turizmi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
d) Özel tekne sahipleri her hangi bir kooperatif, kulüp, dernek veya federasyon gibi kuruluşa üye olmak zorunda değildir.
e) Özel tekneler adına “Özel Tekne Belgesi” düzenlenir. Bu tekneler;
bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın bu belge ile tekne sahibi sorumluluğunda seyrederler.
f) Bu Yönerge yayımlanmadan önce “özel yat, özel tekne, amatör balıkçı teknesi, özel sürat teknesi v.b. veya diğerleri” adı altında belgelendirilmiş tekneler için sahipleri, Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığına dilekçeyle başvurarak, tonilato belgelerinin asıllarını iade etmeleri neticesinde bu teknelere Özel Tekne Belgesi düzenlenir.
g) Boyları 24 metreden büyük tekneler ile gemi siciline kaydedilmeleri
sahiplerince talep edilen özel tekneler, adlarına Tonilato Belgesi düzenlenmek koşuluyla belgelendirilirler. Boyları 24 metreden büyük özel yatlar “Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge”nin yatlarla ilgili (8) sayılı çizelgesi uyarınca donatılır.
h) Özel teknelere ait servis botları, teknenin çevresindeki emniyetli göz sahası içerisinde yeterlik belgesi ve tekne belgesi olmadan kullanılabilir.
ı) Özel tekneler en az Amatör Denizci Belgesi sahibi kişi tarafından sevk ve idare edilir.
i) Özel teknelerin baş omuzluklarına tekne adı, kıç tarafta uygun bir yere de tekne adı ve kayıt limanı yazılır. Harflerin boyu 10 cm.den küçük olamaz. Harfler, okunaklı ve teknenin gövde rengine zıt renkte olmalıdır.
j) Gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanmış ticari yatlar da amatör denizci belgesi ile kullanılabilir. Ancak, bu şekilde kullanılan ticari yatlarda 60 günü aşmayan bir süreyle düzenlenmiş kira sözleşmesi seyir sürecinde bulundurulmak zorundadır

Ölçü ve Kayıt

Madde 5–– Özel tekneler, 4/5/1967 tarih ve 12589 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Ticaret Gemilerinin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği’ne göre üç boyut kuralı uygulanarak ölçülür. Bu ölçümde aşağıda belirlenen hususlar uygulanır;

a) Bölge Müdürlüğü merkezli limanlarda Bölge Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulu, diğer limanlarda Liman Başkanlıkları ölçü ve kayıt işlemini yapar.

b) Tekne, sahibinin ilgili birime başvurması üzerine bulunduğu yerde ölçülür. Başvuru dilekçesine teknenin fotoğrafı veya prospekti ile tekne ve motor faturaları eklenir.

c) Özel tekne kayıtları, Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı tarafından yeni
açılacak ayrı bir teknik kütük defterinde her tekneye ayrı bir kayıt numarası verilerek tutulur. Bu durumda, mevcut teknelerin eski kütük kayıtları kapatılır.

Belgelendirme

Madde 6–– Özel teknelerin belgelendirilmesinde aşağıda belirlenen hususlar
uygulanır;

a) Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış “Özel Tekne Belgesi” (Certificate for Private Craft) Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı tarafından düzenlenir ve bu işlem için herhangi bir harç alınmaz.
b) Özel Tekne Belgesi, kayıp ve aşınma halleri hariç içindeki bilgiler
değişmedikçe süresiz olarak geçerlidir.
c) Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yönünden özel teknelerin vergileri, vergi
dairelerince takip edilir. Vergilendirmeye yönelik bildirim, Özel Tekne Belgesini düzenleyen birim tarafından belgenin fotokopisi bir üst yazı ile ilgili vergi dairesine gönderilerek yapılır.
d) Teknelerin sahip değişikliği sonucu Özel Tekne Belgesi düzenlenebilmesi için ilgili vergi dairesinden teknenin vergi borcu olmadığına dair yazı talep edilir.

Özel Teknelerin Donatımı

Madde 7–– Özel teknelerin donatımında;

a) Özel tekneler en az Amatör Denizci Belgesi (ADB) veya Usta Gemici ve üstü yeterlik belgesi sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyre çıkarlar. Ancak, 16 yaşından küçük ADB sahibi kişilerin sevk ve idare ettiği teknede 16 yaşından büyük uygun ehliyetli en az bir kişi bulunacaktır. ADB bir gemiadamı yeterlik belgesi değildir. Bu belge ile her türlü tekne, özel veya ticari yat ile ticaret ve balıkçı gemilerinde gemiadamı sıfatıyla çalışılamaz.

b) Ulusal ve uluslararası yarış sınıfı tekneler (motorsuz, yelken veya kürekle hareket eden, Optimist, Laser, Fin, 470, Pirat, Dragon, Windsurf gibi), sınırları belirlenmiş alanlar içinde eğitim, antrenman veya yarış amacıyla kullanılırken ADB yeterliliği gerekmez.

c) Bir özel tekne, sahibi tarafından başkalarına, tekne sahibi dernek veya vakıf ise bunların üye ve sporcularına “Yetki Yazısı” (EK-2) ile geçici olarak verilebilir. Yetki yazısı seyir süresince teknede bulundurulur ve yetki devredilen kişi en az amatör denizci belgesi veya usta gemici ve üstü yeterlik belgesine sahip olmak zorundadır.

Asgari Emniyet Teçhizatı ( Gerekli Teçhizat İçin Tıklayın)

Madde 8–– Özel teknede bulundurulacak asgari emniyet teçhizatı Özel Tekne Belgesi’nde belirtilmiş olup, eksik veya kullanım süresi geçmiş teçhizat ile sefere çıkılmaz.

Denetim

Madde 9–– Özel teknelerin seyir esnasında denetlenmeleri ilgili hükümler
çerçevesinde yapılır.

Yürürlülükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 10–– 16/7/2004 tarih ve 1647 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe giren
Amatör Özel Teknelerin Donatımına İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11–– Bu Yönerge Bakanlık Makamının onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12–– Bu Yönerge hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakan yürütür.

EK-2 için açıklama

Bu yazı bir özel teknenin sahibi dışında kişi veya kişilerce amacına uygun olarak kullanılacak olması halinde düzenlenir. Dernek ve vakıfların adlarına kayıtlı tekneleri üyeler ve sporcular da bu belge ile kullanırlar. Örneğin bir özel teknenin bir geziden veya katıldığı bir yarıştan getirilmesi veya gezi veya yarışın başlayacağı limana götürülmesi, tekne sahibinin rahatsızlık veya bir başka nedene dayalı olarak teknesinde bulunamaması, ender de olsa teknesini gezmek veya yarışmak amacıyla bir dost veya akrabasına makul bir süre için emanet etmesi gibi haller yanında tekne sahibi kişi ADB
sahibi olmayabilir veya olmak istemeyebilir veya sağlığı ADB almasına uygun değildir veya ADB sahibi olmasına rağmen kullanım sorumluluğunu üstlenmek istemeyebilir ve süreli veya süresiz bir hizmet sözleşmesine bağlı olarak kaptan sıfatıyla bir gemiadamı yeterlik belgesi sahibi kişiyi istihdam edebilir. Yazının noter veya liman başkanı tarafından tasdikli olmasına gerek yoktur, tekne sahibi ile yetki verilen kişinin ıslak imzalarını taşıması yeterlidir. Tekne sahibi ile yetkili kişi arasında bir hizmet sözleşmesi varsa ve bu sözleşme sadece bir sefere ait değilse, yetki yazısına seferin süresi ve limanları yazılmaz. Bu yazının daktilo veya bilgisiayarda yazılmış olması gerekmez, okunaklı yazılması yeterlidir.

 
 
 
 
 
  Spor Spor