Salih Bahtiyar
  Amatör Denizci Yönetmeliği
 

AMATÖR DENİZCİ YÖNETMELİĞİ


 


 

 


 

 

 

    AMATÖR DENİZCİ YÖNETMELİĞİ

    Amatör Denizci Yönetmeliği

    Ulaştırma Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25509

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, amatör denizcilerin sınav ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Amatör Denizci Belgesi almak isteyen amatör denizcilerin sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, kütükleme işlemleri, denize çıkışları ile ilgili esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik madde: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/1.mad)

    Bu Yönetmelik, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5310 sayılı Kanunla değişik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

    b) Gemiadamları Yönetmeliği: 31/07/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişikliklerini,

    c) Amatör Denizci: Denizde veya iç sularda özel amaçlı motorlu veya motorsuz deniz araçlarını, ticari yat ve ticari sürat motorları dışındaki gezi ve su sporları maksatlı tekneleri sevk ve idare eden kişiyi,

    d) Amatör Denizci Belgesi (ADB) : Bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak sınavda başarılı olanlara idare tarafından onaylayarak verilen, uluslararası yat kullanma / International Certificate of Competence For Operator of Pleasure Craft (ICC) isimli belgeyi,

    e) Özel Tekne: (Değişik bend: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/2.mad) Gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde yararlanılmak için üretilmiş, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılmayan, tekne sahibi sorumluluğunda seyre çıkan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde tekne boyu 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan tüm yüzen araçları,

    f) (Mülga bend: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/2.mad)

    g) (Mülga bend: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/2.mad)

    h) Amatör Denizcilik Federasyonu (ADF): Su üstü ve su altında yapılan tüm spor ve spor dışı etkinlikler ile uğraşan üyesi dernekleri temsil eden kuruluşu,

ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Amatör Denizci Belgesi Sınavlarına Başvuru

    Amatör Denizci Yeterliğinin Şartları

    Madde 5 - Amatör denizci olmak için müracaat edenler:

    a) 14 yaşını bitirmiş olmak (18 yaşından küçük olanların velisinin muvafakatı aranır),

    b) En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak,

    c) Adli sicil kaydında yurtdışına adam kaçırma ve/veya kaçakçılık suçundan hüküm giymemiş olmak,

    d) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşıdığını belgelemek,

    e) İdarenin öngördüğü amatör denizci sınavını başarmak şartıyla ADB almaya hak kazanmış olmak.

    (Değişik fıkra: 21/12/2005-26030 S.R.G. Yön/1.mad) Kişisel başvurulara dayalı olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Harp Okulu mezunu subaylar ile Astsubay Güverte/Makine Sınıf Okulları ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunları, fakülte ve yüksek okulların denizcilikle ilgili bölümlerinin güverte ve makine bölümlerinden mezun olanlar ile denizcilik meslek lisesi güverte bölümü mezunlarına ADB sınav şartı aranmadan verilir.

    (Değişik fıkra: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/3.mad) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklulara, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması halinde ADB verilir.

    Sınav Yerleri ve Tarihleri

    Madde 6 - (Değişik fıkra: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/4.mad; Değişik fıkra: 25/03/2006-26119 S.R.G. Yön/1.mad) Amatör denizci sınavları; başvuru sayısı yirmiden fazla olmak koşuluyla, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile liman başkanlıklarında her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Kasım ayları içerisinde yapılır. Ayrıca İdare uygun gördüğü yer ve tarihlerde de sınav yapabilir.

    Sınavlar biri başkan olmak üzere en az üç üyeli sınav komisyonu tarafından yapılır.

    Amatör denizci sınavları, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile ADF arasında yapılacak protokol çerçevesinde ADF tarafından yapılır. İdare sınavlara bir gözlemci/denetçi gönderebilir.

    (Değişik fıkra: 25/03/2006-26119 S.R.G. Yön/1.mad) Sınav yeri, başvuru adresi tarih-saati İdarenin sınav yapacağı yerlerde sınavdan en az on beş gün önce İdare tarafından, ADF tarafından yapılacak sınavlarda ise en az otuz gün önce İdare ve ADF tarafından ilan edilir.

    Sınava Girecek Adayların Başvuru Koşulları

    Madde 7 - (Değişik madde: 25/03/2006-26119 S.R.G. Yön/2.mad)

    Amatör denizci sınavına gireceklerde herhangi bir deniz hizmeti aranmaz. Bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlayarak sınava girmek isteyen kişi, İdarenin yaptığı sınavlarda sınav tarihinden en az iki gün önce, ADF'nin yaptığı sınavlarda sınav tarihinden en az on beş gün önce (EK-1) de bulunan dilekçe örneği ile sınavı düzenleyen yere başvurur.

    Sınavı kazandıktan sonra bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağladığını belgeleyemeyenler hak iddia edemez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Amatör Denizci Sınav Konuları, Sınavların Yapılışı, Değerlendirme ve Sonuçların İlanı

    Amatör Denizci Sınav Konuları ve Başarı Notu

    Madde 8 - (Değişik fıkra: 25/03/2006-26119 S.R.G. Yön/3.mad) Amatör denizci sınav başarı notu 100 üzerinden 50 olup, sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Seyir ve denizde çatışmayı önleme kuralları

    1) Manyetik pusula bilgisi: Doğal ve yapay sapmaların saptanması, uygulanması,

    2) Harita bilgisi: Semboller ve kısaltmalar, seyir haritalarının kullanımı, haritada rota çizimi ve mesafe ölçümü,

    3) Kıyı seyir bilgisi: Çeşitli yöntemlerle mevki koyma, fenerler, şamandıra sistemleri ve diğer seyir yardımcıları,

    4) Yardımcı seyir aygıtları: El iskandili, radar reflektörü,

    5) Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG 1972) kurallarının içeriği ve uygulanışı.

    b) Gemicilik ve tekne kullanma, meteoroloji

    1) Manevrayı etkileyen faktörler,

    2) Demirleme,

    3) Yanaşma ve kalkma,

    4) Denize adam düşmesi,

    5) Güverte donanımları,

    6) Standart meteorolojik raporları yorumlayabilme.

    c) Denizde güvenlik ve denizde haberleşme

    1) Teknenin oturması veya oturtulması durumlarında alınacak önlemler,

    2) Çatışma sonrası alınacak önlemler,

    3) Yangın ve söndürme teknikleri,

    4) Tekneyi terk,

    5) Yedekleme ve yedeklenme,

    6) İlkyardım.

    d) Deniz hukuku ve uluslararası sözleşmeler

    1) MARPOL 73/78, deniz kirliliğini önleme ile ilgili ulusal mevzuat,

    2) Liman işlemleri,

    3) Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanun (can kurtarma, çatışma, kaptanın görevleri, liman başkanlığına kaza raporu verilmesi),

    4) Sahil Sıhhiye mevzuatı,

    5) Gümrük ve Kaçakçılık mevzuatı,

    6) Sigorta ve Deniz Sigortası mevzuatı.

    e) Motor bilgisi

    1) Spor ve gezi teknelerinde kullanılan benzin ve dizel motorları hakkında bilgi,

    2) Elektrik hakkında bilgi.

    Sınav Soruları

    Madde 9 - Amatör denizci sınav soruları liman başkanlıkları, Genel Müdürlük ve/veya ADF tarafından oluşturulan komisyon tarafından yukarıda belirtilen sınav müfredatına uygun olarak, dört seçenekli, çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanır. Sınav konularının soruları tek bir soru kitapçığında yer alır ve sınav tek bir oturumda yapılır.

    Sorulacak sorular, konuların bütününü kapsayacak şekilde, sınav komisyonları tarafından belirlenir.

    Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınav konularının açıklandığı ve bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen Amatör Denizci El Kitabında yer alan konular dışında soru sorulmaz.

    Sınav Süresi

    Madde 10 - Sınav süresi, sınav komisyonu tarafından belirlenir.

    Sınav Notu Değerlendirmesi

    Madde 11 - Sınavların not değerlendirmesi, sınav cevap kağıtları üzerinden sınav komisyonu tarafından yapılır.

    Sınav Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler

    Madde 12 - Adaylar sınav salonuna isim okunarak alınır. Sınav listesinde adı olmayan adaylar sınava alınmaz. Adaylara yerlerine oturduktan sonra kimlik

kontrolü yapılarak sınav salonu yoklama listesi imzalattırılır.

    Sınava girmeyenlerin isimlerinin karşısına "sınava girmedi" ibaresi yazılır. Sınav kağıdı dağıtıldıktan sonra, sınav kuralları yüksek sesle okunur,

adayların soruları varsa cevaplandırıldıktan sonra yüksek sesle sınav başlamıştır denilir. Sınavın süresi sınav soru kağıdında belirtilir.

    Sınav Süresince Yapılacak İşler ve Kurallar

    Madde 13 - Sınava girenlerin sayısı ile yoklama listesindeki sayı karşılaştırılır. Sınav kağıtlarında adayların adı, soyadı ve imzaları olup olmadığı kontrol edilir.

    Sınav Kuralları

    Madde 14 - Sınav süresince uygulanacak kurallar:

    a) Görevlilerin sınava girenlerle alçak sesle konuşmaları yasaktır. Herhangi bir soru sorulması halinde yüksek sesle sorulması ve cevaplandırılması sağlanır.

    b) Adaylar, sınav süresince görevlilerin bütün uyarılarına uymak zorundadır.

    c) Sınavda kopya çeken ya da çektiren veya kural dışı hareketlerle sınav düzenini bozan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın, sınav kağıtları elinden alınarak, salon dışına çıkarılır ve "bireysel sınav iptal tutanağı" (EK-2) düzenlenerek sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Kopya çeken ya da çektiren veya bir başka nedenle sınavı iptal edilen adayın cevap kağıdı üzerine "sınav geçersizdir" yazılır.

    d) Sınava giriş koşullarından birini taşımadığı halde başvurusu sehven kabul edilerek sınava alınmış adayın, bu durumu sınav sırasında saptanırsa salondan çıkarılır ve "bireysel sınav iptal tutanağı" düzenlenir.

    e) Sınavda siyah kurşun kalem kullanılır ve cevaplar sınav kağıdı üzerine işaretlenir.

    f) Adayların sınav süresince aralarında silgi, kalem gibi malzeme alıp vermeleri ve konuşmaları yasaktır.

    g) Adayların sınav süresince sigara içmeleri, cep telefonu ve benzeri haberleşme cihazlarını kullanmaları yasaktır.

    h) Görevlilerin sınav süresince aralarında sınav ahengini bozacak şekilde yüksek sesle konuşmaları yasaktır. Görevliler sınav salonunda sürekli dolaşarak sınavın kurallara uygun geçmesini sağlanır.

    i) Sınavın başlamasını takip eden ilk 15 dakika içinde sınava geç gelen aday, sınav komisyonu başkanının izniyle sınava alınır. Gecikme süresi 15 dakikayı aşan aday hiçbir suretle sınava alınmaz.

    j) Adayların soruları cevaplandırmalarına sınav süresi bitimine kadar izin verilir. Adaylar sınav süresi bitmeden cevap kağıdını vermeye zorlanamaz.

Sınav salonunda bir kişi kalması halinde, bu kişiden önce sınavını bitiren aday sınav salonunda bekletilir.

    Sınav Evraklarının Açılması ve Kapatılması

    Madde 15 - Sınav evrakı poşeti, sınav salonunda adaylara gösterilerek sınav komisyonu başkanı tarafından açılır. Sınav bitiminde sınav evrakları, soru kitapçıkları, sınav salon yoklama listesi ve sınav giriş isim listesi, tutanaklar sayılır ve tüm evrakın tam olduğu kontrol edildikten sonra, sınav evrak poşetine konularak ağzı kapatılır. Sınav kağıtlarının değerlendirileceği gün ve saate kadar sınav komisyonu başkanında kalan sınav evrak poşeti, komisyon başkan ve üyelerin huzurunda açılarak değerlendirme işlemine başlanır.

    Sınav Sonuçlarının İlanı

    Madde 16 - Liman başkanlığında yapılan sınavlarda; Sınav komisyonu en geç 5 gün içerisinde sınav kağıtlarını değerlendirir ve sınav sonuç listesi liman başkanlığınca onaylanarak ilan edilir. Ankara'da yapılan sınavlarda ise sınav sonuç listesi Deniz Ulaştırması Genel Müdürü'nün onayı alınarak ilan edilir.

    Sonuç listelerinde sınava girmeyen adayların isimleri karşısına "sınava girmedi" ibaresi yazılır. Sınava giren adayların sınav notları yazılır.

    Sınav Sonucuna İtiraz

    Madde 17 - Adaylar, sınav sonucuna sonuçların yayımlandığı günü takip eden 15 gün içinde gerekçelerini belirmek suretiyle sınavı düzenleyen kuruma yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından en geç 10 iş günü içinde sonuçlandırılır ve sonuç ilgilisine yazılı olarak bildirilir.

    Hatalı Soru ve Cevap

    Madde 18 - Sınav esnasında veya sonrasında hatalı soru tespiti halinde, hatalı soruyu tüm adayların doğru cevaplamış olduğu kabul edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :
Amatör Denizci Belgesi Düzenlenme, Çalışma Alanları ve Şartları, Sicil İşlemleri

    Amatör Denizci Belgesi Düzenlenmesi

    Madde 19 - (Değişik madde: 25/03/2006-26119 S.R.G. Yön/4.mad)

    Sınavı kazananlar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte sınavın yapıldığı yerde bulunan İdarenin birimine başvurur. Amatör Denizci Belgesi sınavın yapıldığı yerdeki Bölge Müdürlükleri veya Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünce düzenlenir ve hak sahibine veya vekiline verilir. Hak sahipleri başarılı oldukları sınavdan sonra en fazla altı ay içinde belgelerini almak zorundadırlar. Bu süre içerisinde alınmayan amatör denizci belgeleri iptal edilir.

    Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler;

    a) Nüfus cüzdanı örneği (Başvurulan kurum, muhtar veya noterden onaylı),

    b) Öğrenim belgesi (Başvurulan kurum veya noterden onaylı),

    c) Sağlık raporu,

    ç) Vesikalık fotoğraf (3 adet),

    d) Adli Sicil kaydı belgesi veya Devlet memuru olduğuna ilişkin belge,

    e) 18 yaşını bitirmemiş adayın velisi tarafından düzenlenmiş muvafakatname.

    Ancak, kişilerin çalıştığı resmi ya da özel kurum ya da kuruluştan alacakları öğrenim durumunu kanıtlayabilecek belge getirenlerden öğrenim belgesinin aslının ibrazı istenmez.

    Belge Yenileme İşlemleri

    Madde 20 - Herhangi bir nedenle değiştirilmesi talep edilen ADB nin yenilenmesi işlemleri için belgenin alındığı yere bir dilekçe ve üç fotoğraf ile müracaat edilir.

    Amatör Denizci Sicil İşlemleri

    Madde 21 - Amatör denizci sicil ve kütük kayıtları Gemiadamları Yönetmeliğinin Gemi Adamları Sicil ve Kütük İşlemlerinin açıklandığı hükümler çerçevesinde yapılır. Bilgisayar ortamında tutulan kayıtlar için ayrı kütük defteri yerine bilgisayar kütük kayıt formu alınarak dosyalanır.

    Amatör Denizci Belgesinin Geçerliliği

    Madde 22 - (Değişik fıkra: 17/05/2005 - 25818 S.R.G. Yön/1.mad) Amatör denizci belgesi ile ticari amaçlı tekne kullanılamaz ve personel olarak da çalışılamaz. Ancak, 31/12/2004 tarihine kadar amatör denizci belgesi ile ticari teknelerde bir yıl çalışmış olanlar, istekleri halinde amatör denizci belgelerini iptal etmek şartıyla, gemici yeterliliğini sınavsız alırlar.

    Amatör denizciler Amatör Denizci Belgesi ile sefer bölgesi sınırı olmaksızın tekne kullanabilir.

    (Değişik fıkra: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/5.mad) Özel teknelerin kayıt, belgelendirme ve donatımına ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

    Amatör Denizci El Kitabı

    Madde 23 - İdare, denizcilik temel bilgilerini ve amatör denizci sınav konularını içeren Amatör Denizci El Kitabı hazırlar veya hazırlattırır. Bu el kitabı amatör özel tekne ve yatlarda muhafaza edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Diğer Hükümler

    Amatör Denizcilerin Sağlık Yoklamaları

    Madde 24 - (Değişik madde: 10/04/2007- 26489 S.R.G Yön/1.md.)

    ADB alacak kişilerin göz ve kulak-burun-boğaz (KBB) muayenelerinden geçerek, bünyesinde göz ve KBB uzmanı çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarından "Amatör Denizci Olur" raporu almaları gerekir.

       Amatör denizcilerin göz ve KBB sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dahilinde yapılır. Ancak, monooküler olup sağlam gözü 10/10'dan daha az görenler, renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar amatör denizci belgesi alamazlar.

       İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen amatör denizcilerden, sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklamalarının yenilenmesini her zaman isteyebilir.

    Belgelerin Geri Alınması

    Madde 25 - Amatör Denizci Kütüğüne kayıt edildikten sonra, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yazılı koşullardan herhangi birini kaybeden kişilerin, Amatör Denizci Belgesi geri alınır ve durum kütüğe işlenir.

    (Ek fıkra: 25/03/2006-26119 S.R.G. Yön/5.mad) Ancak, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçtan hüküm giyenlerin cezanın infazı tamamlandığı tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra müracaat edilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere amatör denizci belgesi verilir.

    Yabancı Ülkeden Alınan Amatör Denizci Belgelerinin Tanınması

    Madde 26 - Gerek Türk vatandaşlarının, gerekse Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin bir başka ülkeden aldıkları belgelerin Amatör Denizci Belgesi denkliğini belirlemeye İdare yetkilidir.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 27 - Gemiadamları Yönetmeliğinin Amatör Denizci Belgesi alınmasını düzenleyen hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    (EK-1) (Değişik ek: 25/03/2006-26119 S.R.G. Yön/6.mad)

    ....................'NA

    Amatör Denizci Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlara haiz olup, Amatör Denizci Belgesi almak için Amatör

Denizci Sınavına girmek istiyorum.

    Gereğini arz ederim.

    .../.../....

    (İmza)

    Adı Soyadı

    T.C. Kimlik No:

    ADRES : ............................

    .............................................

    .............................................

    TELEFON :

    (EK-2)

           AMATÖR DENİZCİ SINAVI

          BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞI

    __________________________________________________________

    SINAVIN TANIMI

    __________________________________________________________

    SINAV ADI         SINAV TARİHİ      SINAV YERİ

    __________________________________________________________

    Amatör Denizci Sınavı      ....../...../.......

    __________________________________________________________

    __________________________________________________________

    SINAV İPTAL NEDENİ      Açıklama:

                ........................................................................

                ........................................................................

                ........................................................................

                ........................................................................

                ........................................................................

                ........................................................................

                ........................................................................

                ........................................................................

                ........................................................................

                ........................................................................

                ........................................................................

                ........................................................................

    __________________________________________________________

    SINAVI İPTAL EDİLEN      ADI         :

    KİŞİNİN            SOYADI         :

                ANA ADI      :

                BABA ADI      :

                DOĞUM TARİHİ VE YERİ   :

    Yukarıda adı ve soyadı ile sınav iptal nedeni belirtilen kişinin sınavı geçersiz sayılmıştır. İşbu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına

alınmıştır.

    Sınav Komisyon Başkanı      Üye         Üye

    Adı Soyadı/İmza       Adı Soyadı/İmza    Adı Soyadı/İmza

   


 
 


 
 
  Spor Spor