Salih Bahtiyar
  Doga Koruma Anlayisi
 


DOĞA KORUMA ANLAYIŞI

Hafızamızı Tazeleyelim
• Dünya Nufüsü 1900 yılında:1.2 milyar, 2000 yılında:6 milyar ve 2050 yılında da yaklaşık 9 milyar olması bekleniyor,
2030’a gelinince insan nüfusunun % 60’ı şehirlerde yaşayacağı ve bunun çoğunun da kıyı alanlarında yaşayacağı tahmin ediliyor,
Nüfustaki artışın en sık gözlendiği yerler tropikal bölgelerdeki biyolojik çeşitlilik açısından zengin kalkınmakta olan ülkeler,
İnsanlık Yerkürenin net primer üretkenliğinin (Fotosentez tarafından kapılan güneş enerjisi) %40’ını kendisine ayırmış vaziyette,
Karbon dioksit konsantrasyonları 10.000 yıl önceki doğal seviyesinden % 30-35 daha yüksek,
Küresel ortalama yüzey sıcaklığı 20 Yüzyılda 0.6 derece artmış durumda.
Orijinal orman örtüsünden sadece 15’te biri nispeten geniş, bozulmamış birimler halinde kalabilmiş,
Dünya tatlı suyunun miktar ve kalitesini büyük ölçüde azaltmıştır.
Türlerin yeryüzünden yok oluş hızı yeryüzü tarihi boyunca bugün 1000 kat daha fazladır.
Takriben 20 000 tür yeryüzünden yok olma tehlikesiyle başbaşadır.
147.000’den fazla korunan alan 19.300.000 km2’lik alan ile dünya karasal yüzeyinin % 13’üdür.
5000 deniz koruma alanının içinde dünya okyanuslarının kapladığı alan % 1’in altındadır.
94 deniz koruma alanı 97.410 ,00 km2 olup, 2.510.000 km2 olan Akdenizin % 4’lük kısmıdır.


DOĞA KORUMA

KORUNAN ALANLAR

KORUNAN ALANLAR, insanlığın gelecek nesiller için bırakabileceği en büyük miraslardan biridir.

DÜNYADA:
Yeryüzünün yaklaşık %11,5’i
Denizlerin % 0,5 
100,000’nin üzerinde

AVRUPADA:
Yeryüzünün %14,15 i,
Denizlerin ise  %2,71’i,
42,000’nin üzerinde


TÜRKİYE’DE:
ÜLKE YÜZÖLÇÜMÜNE ORANI: YAKLAŞIK %5 .
KARA SULARININ YAKLAŞIK % 2,8’i


DENİZ VE KIYI KORUMA ALANLARI SİSTEMİ

Deniz ve kıyı koruma alanları (DKA), alan üzerindeki kullanımdan doğan negatif etkileri azaltan ve tampon görevi gören önemi ve giderek artan  bir yönetim aracı olmakla birlikte, etkin olarak kullanıldığında, alanın rehabilite edilmesine, kritik deniz habitatları ve kaynaklarının titizlikle korunmasına katkıda bulunarak deniz çevresinin sağlığının muhafaza edilmesine yardım etmektedir. İyi ve etkin yönetilen deniz koruma alanları, mevcut ve gelecek nesiller için bir çok sosyal ve ekonomik fırsatlar sunar (Turizm, balıkçılık, bioteknoloji, eğitim ve bilimsel araştırmalar konularında).

Bir kıyı ve deniz alanı;
Tipik önemli bir ekosistem veya habitat tipine sahipse,
Yüksek tür çeşitliliğine sahipse,
Yoğun biyolojik aktivitelere sahipse,
Özel tür veya tür gruplarına ait kritik habitatlar olarak ev sahipliği yapıyorsa,
Özel kültürel değerlere sahipse (tarihi, geleneksel, rekreasyonel)
Gerekli bilimsel amaçlı kullanıma imkan sağlıyorsa koruma alanı olarak ilan edilme sebeplerine sahip demektir.

Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sistemi; denizel doğal, tarihi ve kültürel  değerleri korumakla sorumlu kurumlar tarafından kurulan ve yönetilen deniz ve kıyı koruma alanlarını, ağlarını ve bu alanlara ilişkin sistemleri içermektedir. 

DENİZ VE KIYI KORUMA ALANLARI SİSTEMİ BİLEŞENLERİ

♦ DKA Yönetim Planlaması
Deniz Alanı Planlaması
DKA’larda Sürdürülebilir Balıkçılık Planlaması
DKA’larda Sürdürülebilir Turizm Planlaması
İşletme Planlaması
İzleme ve Değerlendirme
DKA’lar için İletişim Araçları

Akdenizdeki Deniz Koruma Alanları

Akdenizdeki Deniz Koruma Alanları

Akdeniz'de bulunan 1960 yılından 2007 yılına kadar olan DKA kümülatif dağılımına bakıldığında, 1990 yılından itibaren DKA sayısısında hızlı bir artış gözlenmektedir.
Son 20 yılda DKA sayısı 4 kat artmıştır.


 

TÜRKİYE'NİN DENİZ VE KIYI KORUMA ALANLARIAdalar hariç, yaklaşık 8.500 km kıyı uzunluğu.
• Denizel alanlarında yaklaşık 3000 bitki ve hayvan türü.
• Toplam denizel alan
büyüklüğü 381.956 hektar.

Sorumlu Kurumlar:
• Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı (ÖÇKKB)
• Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü
(DKMPGM)
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
• Kültür ve Turizm BakanlığıKaynak: T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Bağlantılı Konular
  


 
  Spor Spor