Salih Bahtiyar
  Ekosistem ve Ekosistem Hizmetleri
 


EKOSİSTEM VE EKOSİSTEM HİZMETLERİ

Canlılar yaşadıkları alanlarda tek başlarına bulunmazlar. Canlılar, hem diğer canlılarla hem de cansız varlıklarla sürekli etkileşim halinde olurlar. Canlıların diğer canlılarla veya cansız varlıklarla ilişki kurmasının nedeni beslenme ve üreme ihtiyaçlarını karşılamak istemeleridir.

Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji (çevre bilim) denir.
Dünya’da, okyanus dibinden 1000 metre derinliğe ve deniz seviyesinden 6 bin metre yüksekliğe kadar olan ve canlıların yaşayabildiği, hava, toprak ve sulardan oluşan canlı küreye biyosfer (ekosfer) denir.


1- EKOSİSTEM
Doğada, canlı ve cansız varlıkların içinde bulunduğu, yaşamlarını sürdürdükleri ve birbirleriyle etkileşimde (ilişkide) bulundukları belli bir alana, yani sınırlandırılmış bir çevreye ekosistem denir.

Ekosistemler canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) varlıklardan oluşurlar. Canlılar bulundukları ekosistemlerde hem diğer canlılarla hem de cansız varlıklarla sürekli ilişki halinde bulunurlar. Ekosistemlerde insanlar, hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve mikroorganizmalardan oluşan çevreye biyolojik (canlı=biyotik) çevre denir. Ekosistemlerdeki canlı varlıklar beslenme şekline göre üretici, tüketici ve hem üretici hem de tüketici canlılar olarak, yaşama şekline göre de çürükçül yaşayanlar, ortak yaşayanlar ve parazit yaşayanlar olarak gruplandırılırlar.

Ekosistemlerde su, sıcaklık, ışık, toprak, rüzgâr, nem, hava gibi cansız varlıkların oluşturduğu çevreye de cansız (abiyotik) çevre denir.
Canlılar, bulundukları ekosistemde yaşamlarını sürdürebilmek için bu çevreye ve çevre şartlarına uyum sağlamak zorundadırlar. Bu nedenle canlılar her ekosistemde yaşayamazlar. Canlıların bir ekosistemde yaşayabilmeleri için özelliklerinin o ekosisteme uygun olması gerekir.
• Çölde yaşayan canlıların vücutlarında su depo edebilmeleri. (Kaktüslerin etli gövdelerinin develerin
hörgüçlerinin olması).
• Kuzey Amerika’da yaşayan çöl tavşanlarının uzun kulaklarındaki kan damarlarının vücut ısısını yükseltmesi.
• Kutuplardaki ayı ve tavşanların vücutlarında kalın yağ tabakası bulundurmaları.

Bütün ekosistemlerin özellikleri farklı farklıdır. Bir ekosistemin özelliğini o ekosistemi oluşturan su, sıcaklık, ışık, toprak,  iklim, nem, hava gibi cansız varlıklar belirler.

Ekosistemler çok küçük olabileceği gibi çok büyük ekosistemler de vardır. Taşın altında yaşayan canlıların oluşturduğu ekosistem olabileceği gibi çöl, orman, göl, akarsu, deniz ekosistemlerin olduğu gibi, büyük ekosistemler içlerinde daha küçük ekosistemleri de barındırırlar. En büyük ekosistem ise Dünya’dır.

2-EKOSİSTEM TANIMINI YAPABİLMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÜÇ TEMEL KAVRAMIN BİLİNMESİ GEREKLİDİR.

a-  Tür :
Birbirlerine en çok benzeyen, ortak atadan gelen, üreyebilen ve döllendiklerinde (çiftleştiklerinde) kendilerine benzer canlılar (bireyler) oluşturan canlılar topluluğuna tür denir.

Dünya’da yaklaşık 1,5–2 milyon canlı türü yaşamaktadır. (10 milyon tür olduğu sanılıyor fakat tanımlanamıyor). Doğada insan, kedi, köpek, balık, kuş, yılan, geyik, çam, gül, gibi türler bulunur.

Doğada yaşayan her canlı bir türe ait değildir. Bir canlının herhangi bir türe ait olabilmesi için üreyebilmesi gerekir. Katır ve kurt köpeği üreyemedikleri için bir türe ait değillerdir.

b-  Her canlı türünü oluşturan bireyler, diğer bireylere benzemekle birlikte farklı özellik gösterirler.

b- Popülâsyon :
Belli bir bölgede (yaşama alanında) yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa popülâsyon denir. (Geyik popülâsyonu, sazan balığı popülâsyonu, Karadeniz Bölgesi’ndeki karaçam popülâsyonu gibi popülâsyonlar vardır).

Bir türe ait bireyler farklı bölgelerde farklı popülâsyonlar oluşturabilirler. Farklı fiziksel özelliklere sahip olan iki ortam yan yana olsa bile bu ortamlarda yaşayan aynı türe ait bireyler farklı popülâsyonları oluştururlar.

Popülâsyonlar bulundukları ortamın şartlarından etkilenerek büyüyüp, küçülebilir ve zamanla değişikliğe uğrayabilir. Popülâsyondaki bireylerin sayısı iç ve dış faktörlerin etkisiyle değişebilir. Doğumlar ve iç göçler popülâsyondaki birey sayısını artırırken, ölümler ve dış göçler popülâsyondaki birey sayısını azaltır. Popülâsyondaki birey sayısının artması popülâsyonun büyümesini, birey sayısının azalması da popülâsyonun küçülmesini sağlar. (Belli bir bölgede yaşayan aynı veya farklı türlerin oluşturduğu popülasyonların hepsine birden kommunite denir).

Bir popülasyona birim zamanda katılan fert sayısı popülasyonun doğum oranını, ayrılan fert sayısı popülasyonun ölüm oranını verir. Belli bir zamanda birim alanı işgal eden birey sayısına popülasyon yoğunluğu denir. Belirli şartlar altında bir ekosistemde veya habitatta yaşayan bir türe ait bulunabilecek en yüksek fert sayısına popülasyonun taşıma kapasitesi denir. Denge halindeki popülasyonlarda genç, yetişkin ve yaşlı birey sayıları eşit olarak dağılmıştır. Genç ve yetişkin bireylerin yoğun olduğu bir popülasyon gelişmekte ve hızlı büyümektedir. Yaşlı bireylerin daha yoğun olduğu bir popülasyon gerilemekte ve küçülmektedir. Popülasyonların büyüyüp küçülmesini sağlayan dengeleyici faktörlerin en önemlileri besin miktarı, yaşam alanı, dış ve iç göçler, ışık, nem, sıcaklık, besin, artık maddeler, deprem, savaş, bulaşıcı hastalıklar, yangın ve düşmanlar şeklinde sıralanabilir).

c- Habitat (Yaşam Alanı) :
Bir canlı türünün yaşamını sürdürdüğü, beslendiği, büyüdüğü ve uyum sağladığı alana habitat veya yaşam alanı denir. Canlılar yaşamını sürdürmek için bulundukları ortama uyum sağlamak zorundadırlar. Bu nedenle her canlı türünün habitatı aynı değildir.
Geyikler ormanda, balıklar suda, kangurular Avustralya’da, inci kefali Van Gölü’nde, kelaynak kuşları Birecik’te yaşarlar ve bu yerler o türlerin habitatlarıdır. İnsanların habitatı ise ev, okul, işyeri gibi alanlardır.

3- EKOSİSTEMİ OLUŞTURAN CANLI VARLIKLARIN SINIFLANDIRILMASI : Ekosistemleri oluşturan canlı varlıklar, beslenme ve yaşama şekillerine göre gruplandırılırlar.

a) Beslenme Şekline Göre Canlılar

Canlılar beslenme şekline göre üreticiler, tüketiciler ve hem üretici hem de tüketiciler olmak
üzere 3 grupta incelenirler.

1- Üreticiler (Ototrof Canlılar) Kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılardır. Üreticiler, fotosentez yoluyla karbondioksit, su, madensel tuzlar ve güneş enerjisini kullanarak oksijen, besin ve kimyasal enerji üretirler. Üretilen kimyasal enerjinin bir kısmını kendi yaşamsal faaliyetleri için kullanırlar, kalan kısmını da protein, karbonhidrat, yağ, vitamin şeklinde bitkinin kök, gövde, yaprak, tohum, meyve gibi kısımlarda ürettikleri besinlerde (besinlerin kimyasal bağlarında) depo ederler. Bitkiler tarafından depo edilen besinler diğer canlıların besin ve enerji ihtiyacının karşılar.
• Yeşil bitkiler, mavi–yeşil algler (su yosunları), öglenalar, bazı bakteriler ototrof canlılardır.

2- Tüketiciler (Heterotrof Canlılar) Kendi besinlerini kendileri üretemeyip, dışarıdan hazır olarak aldıkları besinlerle beslenen canlılardır. Tüketiciler, hem üreticilerle hem de diğer tüketicilerle beslenirler.
 
Tüketiciler, aldıkları besin kaynağına göre otçullar, etçiller ve hem otçul hem de etçiller olarak üç grupta incelenirler.

Otçullar (Otoburlar = Herbivorlar) = 1. Dereceden Tüketiciler :
İhtiyaçları olan besin maddelerini ve enerjiyi üreticilerden yani yeşil bitkilerden karşılayan canlılardır.
• Koyun, keçi, inek, et, eşek, geyik, fil, zürafa, zebra, (maymun), sincap, tavşan.

Etçiller (Etoburlar = Karnivorlar) = 2. Dereceden Tüketiciler :
İhtiyaçları olan besin maddelerini ve enerjiyi diğer hayvanları (otçul ve diğer etçilleri) yiyerek karşılayan canlılardır.
• Aslan, kaplan, köpek, kurt, tilki, sansar, kartal, şahin, baykuş, atmaca, kertenkele, timsah, köpek balığı, yılan.

Hem Etçil Hem de Otçullar (Hepçiller = Omnivorlar) = 2. Dereceden Tüketiciler : İhtiyaçları olan besin maddelerini ve enerjiyi hem üreticileri yani yeşil bitkileri hem de diğer tüketicileri yani hayvanları yiyerek karşılayan canlılardır.
• İnsan, ayı, maymun, kuşların büyük bir bölümü, kaplumbağa, bazı balıklar, fare, domuz.


3- Hem Üretici Hem de Tüketiciler (Hem Ototrof Hem de Heterotrof Canlılar) :
İhtiyaçları olan besinin bir kısmını fotosentez yoluyla kendileri üreten bir kısmını da bazı canlıları yiyerek karşılayan canlılardır. Bu canlılar (protein sentezi için gerekli olan) azot ihtiyacını yakaladığı böcekleri yiyerek karşılarlar. Bataklıkta yaşayan böcekçil bitkiler (sinekkapan ve ibrik otu) bu gruba girerler.

b) Yaşama Şekline Göre Canlılar
Canlılar yaşam şekline göre;
1- Çürükçül yaşayanlar,
2- Parazit yaşayanlar ve
3- Ortak yaşayanlar olmak üzere üç grupta incelenirler.

1-Çürükçül Yaşayanlar (Ayrıştırıcılar = Saprofitler) :
İnsan, hayvan, bitki atıkları ile ölmüş insan, hayvan ve bitkileri vücutlarındaki bazı (organik)
besinleri salgıladıkları enzimlerle parçalayan canlılardır. Bu canlılar böylece ihtiyacı olan besin ve enerjiyi parçaladığı maddelerden karşılarken atık maddeleri de diğer canlıların kullanabileceği maddeler (inorganik maddeler = mineraller = madensel tuzlar) haline getirip toprağa verirler. Ayrıştırıcıların en önemli görevi doğadaki madde döngülerinin gerçekleşmesini sağlamaktır.
• Bazı bakteriler, küf mantarları (çürükçül bakteriler).

2-Ortak (Birlikte = Simbiyotik) Yaşayanlar :
Farklı türden canlıların yaşamlarını birada sürdürmelerine ortak (birlikte = simbiyoz) yaşama denir. Ortak yaşayan canlılar birbirlerine zarar vermezler.
Ortak yaşama canlıların birbirinden faydalanma şekline göre iki çeşittir.

*Mutualistler :
Birlikte yaşayan iki canlıdan her ikisinin de yarar gördüğü yaşama şekline mutualizm, bu şekilde yaşayan canlılara da mutualistler denir.
• Geviş getiren hayvanların (otçulların) sindirim sisteminde bulunan ve selülozun sindirilmesini sağlayan bakteriler.
• İnce bağırsakta yaşayan bakteriler kendileri için uygun yaşama ortamı bulurken B ve K vitaminlerini sentezleyerek üzerinde yaşadığı canlıya fayda sağlarlar.
• Baklagillerin (fasulye, nohut, mercimek, yonca, bakla) köklerinde yaşayan azot bakterileri bitkinin besiniyle beslenir, bitkiye ise havadan aldığı azotu verir.
• Liken Birliği : Liken birliğini mantarlar (şapkalı) ile mantarların hiflerine tutunarak yaşayan su yosunu (alg) oluşturur. Mantarların kökleri vardır ama besin üretemezler. Su yosununun ise kökleri yoktur ama besin üretebilirler. Mantarların aldığı suyu su yosunu kullanarak besin üretir ve ürettiği bu besini hem kendisi hem de mantarlar kullanır. Ayrıca mantarların solunum sonucu havaya verdiği CO2 gazını da su yosunu kullanır.

*Kommensalistler :
Birlikte yaşayan iki canlıdan birinin yarar görüp, diğerinin etkilenmediği yaşama şekline kommensalizm, bu şekilde yaşayan canlılara da kommensalistler denir.• Köpek balığının karnına tutunan ya da etrafında gezen küçük balıkların (echeneis) köpek balığının parçaladığı canlılardan veya köpek balığının atıklarından faydalanması.

3- Parazit (Asalak) Yaşayanlar (Asalaklar) :
Birlikte yaşayan iki canlıdan birinin yarar, diğerinin zarar gördüğü yaşama şekline parazit yaşama, bu şekilde yaşayan canlılara da parazit yaşayanlar (asalaklar) denir.
Parazit yaşayan canlılar, ihtiyaçları olan besin maddelerini üzerinde yaşadığı canlıdan, canlının sindirilmiş besinlerinden hazır olarak alırlar. Bu nedenle parazit yaşayan canlılar üzerinde canlıya zarar verirler.

Canlı vücudunun içinde yaşayan ve sindirim enzimleri bulunmayan parazitlere iç parazitler (iç asalaklar) denir. Tenya, bağırsak solucanı, mantarlar, amip, sıtma mikrobu ve hastalık yapan bakteriler iç asalaklardır. Bu canlıların üreme sistemleri gelişmiştir.
 
Canlı vücudunun dışında yaşayan ve sindirim enzimleri bulunan parazitlere dış parazitler (dış asalaklar) denir. Bit, pire, kene, tahtakurusu, sivrisinek, uyuz böceği, çeçe sineği (uyku hastalığı yapar), tatarcık (şark çıbanı yapar) dış asalaklardır. Dış asalaklar üzerinde yaşadığı canlının kanındaki sindirilmiş besinleri kullanırlar. Dış asalakların sindirim sistemi gelişmiş, iç asalaklarınki gelişmemiştir.

4- EKOSİSTEM ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ :
Her ekosistemin kendine özgü özellikleri vardır, ekosistemde yaşayan canlı çeşitleri ve ekosistemlerin büyüklükleri farklı olabilir. En büyük ekosistem Dünya’dır. Dünya’da irili ufaklı farklı özellikte çok sayıda ekosistem çeşidi bulunur. Dünya, ekosistem daha küçük ekosistemlerin birleşmesiyle oluşur.

Ekosistemler kara ve su ekosistemleri olarak iki gruba ayrılırlar.
Kara ekosistemleri çöl, orman, çayır, mera, mağara, tundra, vadi, bataklık, kent ekosistemleri gibi daha küçük ekosistemlere ayrılır.
Su ekosistemleri de dere, nehir, göl, pınar, baraj, deniz, havuz, okyanus ekosistemleri gibi daha küçük ekosistemlere ayrılır.
Ekosistemlerdeki ışık, yağış, nem, rüzgar, sıcaklık ve iklim özellikleri o ekosistemdeki bitki örtüsü ile hayvan çeşitliliğini belirler.
Bu yüzden canlıların ekosistemlerdeki çeşitleri ve dağılışları farklıdır.

a) Kara Ekosistemleri :
Kara ekosistemlerinin orman, çöl, çayır, mera, dağ ekosistemleri gibi daha küçük ekosistem
çeşitleri vardır. Her bir ekosistem de çeşitli çevre şartlarına göre daha da küçük ekosistemlere ayrılır. Kara ekosistemlerine biyom denir.1- Orman Ekosistemi :
Yağmur ormanları, yağışın ve sıcaklığın çok yüksek ve değişmez olduğu bölgelerde bulunur. Ormanlar, doğal kaynaklar yönünden zengindir ve dünya ikliminin dengede kalmasını sağlar. Canlılara beslenme, barınma, korunma ve üremesinde en ideal ortamı sağlayan ekosistem ormanlardır. Bu nedenle en fazla tür ve canlıyı bulunduran ortamlar buralardır. Dünyada yaşayan canlıların büyük bir kısmı ekvator kuşağı çevresindeki ormanlarda bulunur.
Orman ekosisteminde mikroskobik canlılar, kırkayak, toprak solucanı, salyangoz, karınca, yılan, mantar, ağaç ve çalılık gibi canlılar bulunur.
Orman ekosistemlerinden en büyüğü Amazon Ormanları ekosistemidir.

• Yaprak Döken Ağaç Ormanları (*) :
Kışın soğuk, yazın sıcak ve yağışlı olduğu yerlerdir.
• Tundralar (*) :
İğne yapraklı ağaç ormanlarına yakın olan, kışların soğuk ve uzun, yazların kısa ve serin olduğu yerlerdir.
• Yağmur Ormanları (*) :
Yıl boyunca yeşil kalan, ılık iklimli ve bol yağışlı yerlerdir. Ormanların % 10’ unu oluşturur ve canlı sayısının % 70’ ini barındırır.
• İğne Yapraklı Ağaç Ormanları (*) : Her mevsim yeşil kalan, kışların uzun ve soğuk olduğu yerlerdir.

2- Çayır Ekosistemleri :
Az yağışlı, yazların sıcak ve kurak olduğu yerlerdir. Kemirgen hayvanlar ile geviş getiren hayvanların sayısı fazladır.

3- Dağ Ekosistemleri :
Dağ ekosisteminde çeşitli ağaç ve bitkiler, ayı, kurt, yılan, kertenkele, yırtıcı kuşlar (şahin, atmaca, kartal gibi), keçi ve kaplumbağa gibi canlılar bulunur.
Dağın, yükseklik, su miktarı, sıcaklık, toprağın cinsi gibi koşullarına göre burada yaşayan canlılar farklılık gösterebilir.

4- Çöl Ekosistemleri :
Her zaman kurak, bazen sıcak bazen de soğuk olan yerlerdir. Çöl ekosisteminde canlı sayısı ve çeşidi azdır. Çöl ekosisteminde yaşayan canlılar (bitki ve hayvanlar) az miktarda su kullanırlar ve burada yaşayabilmek için çeşitli özelliklere sahip olmaları gerekir. Çöl ekosistemlerinden
en büyüğü Sahra Çölü ekosistemidir.
• Çölde yaşayan bitkiler su ve besin depo edebilmek için kalın gövdeli ve diken yapraklı bitkilerdir. (Kaktüs)
• Çöl fareleri, uzun süre su ve besin ihtiyacının karşılanabilmesi için kuyruklarında yağ depo ederler.
• Develer, uzun süre su ve besin ihtiyacının karşılanabilmesi için hörgüçlerinde yağ depo ederler.


 
b) Su Ekosistemleri :
Denizlerin (tuzlu suların) ve tatlı suların oluşturduğu ekosistemlerdir. Göller, sulak alanlar (bataklık, gölet, sazlık), yeraltı suları ve akarsular tatlı su ekosistemini, denizler ise tuzlu su ekosistemini oluşturur.

1- Tatlı Su Ekosistemleri :
Nehir Ekosistemleri :
Suyun akış hızı, su derinliği, bulunduğu yer burada yaşayan canlı çeşitliliğini belirler.Göl Ekosistemleri :
Göl ekosistemlerinde mikroskobik canlılar, kurbağalar, sazlıklar, sinekler, balıklar, çeşitli kuşlar, balıkçıl kuşlar, çeşitli böcekler, ördek, yılan, çekirge gibi canlılar ile nilüfer, eğrelti otu, atkuyruğu ve nergis türü bitkiler bulunur.
Göl ekosisteminin büyüklüğü, bulunduğu yer, derinliği, sıcaklık, tuz miktarı, ışık miktarı ve suyun özelliği burada yaşayan canlı çeşitliliğini değiştirebilir.

Sulak Alan Ekosistemleri : Kara ve su ekosistemlerinin birleştiği yerlerdir.

2- Tuzlu Su (Deniz) Ekosistemleri Yeryüzünün en büyük ekosistemlerinden biri deniz ekosistemleridir. Deniz ekosistemlerinde mikroskobik canlılardan çok büyük memeli hayvanlara kadar çok sayıda canlı çeşidi bulunur. Denizdeki tuz oranı, suyun derinliği, sıcaklık ve ışık miktarı buralarda yaşayan hayvan çeşitliliğini belirler ve denizlerde farklı ekosistemlerin oluşmasını sağlar.
Denizlerde fotosentez yapan üretici canlılar ile bu canlıları yiyerek beslenen küçük canlılar (planktonlar ve hayvansal planktonlar), onlarla beslenen küçük balıklarla birlikte besinlerini diğer canlılardan karşılayan daha büyük balıklar (yunus, balina) bulunur. (Büyük balıklar genelde daha derin yerlerde yaşarlar). Hemen hemen bütün deniz canlıları güneş ışığının ulaştığı ilk 100 metrelik derinlikte yaşarlar. Deniz ekosistemlerinden en büyüğü Hazar Denizi ekosistemidir.

5- EKOSİSTEMLERİN ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER :

Ekosistemler, canlı ve cansız varlıklardan oluşurlar. Bütün ekosistemlerde su, sıcaklık, ışık, toprak, rüzgâr, nem, hava(iklim) gibi cansız varlıklar bulunur fakat ekosistemlerdeki cansız varlıkların özellikleri birbirinden farklıdır. Farklı ekosistemlerin farklı özelliklere sahip olmasının nedeni, ekosistemleri oluşturan cansız varlıkların özelliklerinin birbirinden farklı olmasıdır. Ekosistemlerdeki cansız varlıkların özelliklerinin farklı olması nedeniyle ekosistemdeki canlı çeşitliliği değişir.
En fazla canlı çeşitliliği yağmur ormanlarında bulunur.
• İklim şarları zorlaştıkça canlı çeşidi ve sayısı azalır.
 
a) Su :
Yeryüzünün 3/4’ünü oluşturan 2 atomlu moleküllerdir. Akıcı, kararlı, çözücü ve taşıyıcı özelliklere sahip olan su canlı yaşamını doğrudan etkiler. Hücrelerin ortalama %65’ini su oluşturur. Su, canlı yaşamında sindirim, solunum, boşaltım, dolaşım, fotosentez, beslenme gibi pek çok yaşamsal olayda etkili olur.
Bütün canlılar su kullanmak zorunda olduğu için, yeryüzündeki su miktarı canlıların dağılımını belirler. Havadaki nemi oluşturarak aşırı ısınma ve soğumayı önler.
Ekosistemdeki su oranının değişmesi o ekosistemdeki canlı sayısını değiştirir.

b) Sıcaklık :
Işık etkisiyle yeryüzünde oluşan ısının ortalama değerine sıcaklık denir. Çevredeki ısı miktarına göre sıcaklık artar ve azalabilir. Canlı yaşamı için son derece önemli olup hücrelerdeki (enzimlerin gerçekleştirdiği) kimyasal tepkimeler belirli sıcaklıklarda gerçekleşir.
 
Canlının yaşamı, kendi vücut sıcaklığına uygun çevre sıcaklığının sağlanmasına bağlıdır. Sıcaklığın değişmesi canlı sayısını değiştirir. Bu nedenle de canlıların yeryüzündeki dağılışını, çoğalmasını ve ömrünü belirler.

c) Işık :
Güneş enerjisinin yayılmasıyla oluşur. Üzerinde taşıdığı enerji canlıların temel enerji kaynağını oluşturur yani yeryüzündeki enerjinin temel kaynağı ışık enerjisidir.
Işığın şiddeti ve süresi ekosistemdeki, yeryüzünün ısınmasında, yağışların oluşmasında, rüzgârların oluşmasında, iklimin belirlenmesinde, yeşil bitkilerin fotosentez, terleme, çimlenme ve çiçeklenme süresinde etkili olur.

Güneş ışığının yeryüzündeki dağılımı farklı olduğu için her bölgedeki ışığın etkisi de farklıdır ve farklı iklim şartlarının oluşmasına neden olur. Bu nedenle ışık canlıların doğadaki dağılımını yani ekosistemleri değiştirebilir.

d) Toprak :
Yerkabuğunun en üst katmanına toprak denir. Canlı organizmalar toprağın üzerinde ve içinde yaşayabilirler. Toprak milyonlarca yıllık bir süreç içinde büyük kaya kütlelerinin parçalanmasıyla oluşmuştur. İçerisinde taş, kum, kil, mineral, tuz, su hava, mikro organizmalar ve canlı kalıntıları bulunur.

Canlı varlıklar su ve mineral ihtiyacını doğrudan topraktan karşılarlar. Toprağın yapı ve çeşidi, üzerinde yaşayacak bitkilerin türünü etkiler. Bitkinin gelişmesi, fotosentez yapabilmesi için gerekli su ve minerallerin bulunduğu, bitkilerin tutunduğu toprak miktarının azalması ya da ihtiva ettiği maddelerin azalması bitki sayısını dolayısıyla ekosistemleri değiştirir.
(Humuslu topraklar en verimli topraklardır. Yapısında bitki yaşamı için önemli olan çeşitli mineralleri bulundurur).

e) İklim :
Uzun zaman sürecinde, bir bölgeyi etkileyen atmosfer şartlarına iklim denir.
İklim şartlarını ışık, sıcaklık, nem, yağışlar, rüzgârlanma gibi faktörler oluşturur. Bir bölgenin iklimini ekvatora uzaklığı, denizden yüksekliği ve denizlere olan uzaklığı doğrudan etkiler.

Canlılar, kendilerine uygun iklim şartlarında yaşamlarını sürdürürler. İklim şartları uygun olan topraklarda bol miktarda bitki ve yoğun olarak hayvan çeşitleri bulunur. İklim şartların değişmesi, canlı sayısını, canlı çeşidini, canlıların yaşamını ve yayılmasını bu nedenle de ekosistemleri etkiler.
 (Yeşil alanların azalması, volkanik patlamalar, sıcaklığın azalması iklimin değişmesine neden olur).

f) Hava :
Atmosferi oluşturan gaz karışımına hava denir. Havanın yapısında oksijen, karbondioksit, azot, soy gazlar, tozlar, mikroorganizmalar ve su buharı bulunur. Solunumda kullanılan oksijen ve fotosentezde kullanılan karbondioksit havadan alınır. Havanın gaz içeriğinin değişmesi havanın kirlenmesine neden olur. Bu da ekosistemleri değiştirir.

6- EKOSİSTEMLERİN SÜREKLİLİĞİ 

Ekosistemlerin sürekli olabilmesi için;
1- Üreticilerin (yeşil bitkiler, su yosunları, bakteriler, mantarlar ve öglenalar),
2- Tüketicilerin (insanlar, hayvanlar, mantarlar),
3- Ayrıştırıcıların (Bakteriler ve mantarlar),
4- Yeterince güneş ışığının,
5- Ham maddenin (kalsiyum, azot, fosfor, su, oksijen, karbondioksit gazı) bulunması ve sürekli olması gerekir.

7-EKOSİSTEM HİZMETLERİ

Ekosistem hizmetleri: doğal çevre tarafından sağlanan ve insanların faydalandığı hizmetler olarak tanımlanır. Ekosistem hizmetlerinin sınıflandırılması konusunda değişik yöntemler olmasına karşın başlangıç olarak en çok kabul gören sınıflandırma Binyıl Ekosistem Değerlendirmesi (MA) kapsamında aşağıda belirtildiği gibidir;

Yiyecek-içecek Hizmetleri; Gıda, lifli ürünler, temiz su vb.. ekosistemlerden elde edilen ürünlerdir.

Düzenleyici Hizmetleri; İklimi düzenleme gibi ekosistem süreçlerinin düzenlenmesinden elde edilen faydalar.

Kültürel Hizmetler; Rekreasyon ve ruhsal dinlenme ile ilgili ekosistem hizmetlerinin maddi olmayan faydaları.

Destekleyici Hizmetler; Biyokütle üretimi, oksijen tedariki, toprak oluşumu ve korunması, su döngüsü gibi insan yaşamı ve diğer ekosistem hizmetlerinin devamlılığının sağlanabilmesi için hayati önem taşıyan temel unsurlardır.


Aşağıdaki tabloda Ekosistem Hizmetleri ve işlevleri konusunda daha detaylı bir açıklama yapılmıştır.

 

EKOSİSTEM HİZMETLERİ VE İŞLEVLERİ

 

 

 

Sıra No

Ekositem

Hizmetleri

 

Ekosistem İşlevleri

 

 

 

Örnekler

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Gaz Ayarlaması

 

 

 

Atmosferdeki Kimyasal Bileşimin

 

Ayarlanması

 

CO2/O2 dengesi,UVB korunması için O3 ve

 

Soxdüzeyleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İklim Ayarlaması

 

 

 

 

 

 

Küresel Sıcakğın, Yağışın ve Öteki İklim

 

İşlemlerinin ayarlanması

 

 

 

 

Sera Gazlarının Ayarlanması,Bulut Yapısını Etkileyen

 

DMS (Dimetilsülfit) üretimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Karışıkk

 

Düzenlemesi

 

 

 

 

Çevresel değişimlerde ekosistem tepkilerinin bütünlüğünün ayarlanması

 

 

 

 

 

 

Fırtınadan korunma, sel kontrolü,kurakk iyileştirilmesi ve bitki örtüsü yapısıyla çeşitli çevre etkilerinden korunma.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Su Düzenlemesi

 

 

 

 

 

 

Su akışının ayarlanması

 

 

 

Tarımsal (örneğin Sulama  ) ya da endüstriyel işlemler  için su koşullarının hazırlanması ya da ulaşım.

 

 

 

 

5

 

 

 

Su Temini

 

 

 

Su Tutulumu

 

 

 

Suyun,su yatakları ya da su kaynaklarınca hazırlanması

 

 

 

 

 

6

 

Erozyon Kontrolu ve Tortu Tutumu

 

 

 

 

Toprağın Ekosistem İçinde tutulması

Rüzgar,toprak kayması ya da kaldırma yöntemleriyle toprak  kaybının önlenmesi ,tortuların göller ve sulak alanlarda korunması.

 

 

7

 

 

 

Toprak  Oluşumu

 

 

 

Toprak  oluşumu işlemi

 

 

 

Kayaç yapısının değişmimi ve organik  maddelerin birikimi.

 

 

 

 

8

 

 

 

Besin Döngüsü

 

 

Besin depolama,döştürme,işleme ve

temini.

Nitrojen  bağlama,N,P,ve öteki elementlerin ve besinlerin döngüsü.

 

 

9

 

Atık Arıtımı

Akışkan  besin yenilemesive yabani ya da aşırı besinlerin parçalanması.

 

Atık arıtımı,  kirlilik  kontrolü ve zehir arıtımı.

 

 

10

 

 

 

Tozlaşma

 

 

 

Bitkisel gametlerin taşınması.

 

 

 

Bitkilerin üreyebilmeleri için tozlaşmanın sağlanması.

 

 

 

 

 

11

 

 

Biyolojik Kontrol.

 

 

Populasyonların besinsel düzenlenmesi

Avcı türler üzerinde av baskısının dengelenmesi, tepedeki avcılar yardımıyla otcul hayvan populasyonunun dengede tutulması.

 

 

12

 

Sığınak

 

Yaşam alanı ve konaklama sağlama.

 

Göç eden türler için ve lge sakinleri için konaklama.

 

 

13

 

 

 

Yemek  üretimi

 

 

Yiyecek  olarak elde edilebilecek birincil

ürünler.

 

Bak, av hayvanı, ekin, yemiş ve meyve  üretimi.

 

 

 

 

14

 

 

 

Hammadde temini

 

 

Hammadde olarak temin edilebilecek

birincil ürünler.

 

Kereste,  yakıt ya da hayvan yemi üretimi.

 

 

 

 

15

 

 

 

Gen Kaynağı

 

 

 

Eşsiz biyolojik gereç ve ürün kaynağı.

 

 

İl, malzeme bilimi için ürün, bitki ve bitki zararlılarına karşı savunma için gen kaynağı.

 

 

16

 

 

 

Eğlence

 

 

 

Eğlenceli etkinlikler için ortam hazırlama.

 

 

 

Ekoturizm, bakçılık ve öteki doğa aktiviteleri.

 

 

 

 

17

 

Kültürel

 

Ticari kullanımı olmayan fırsatlar  sunma

 

Estetik,  sanatsal, eğitimsel, manevi ve bilimsel değerler.

 


EKOSİSTEM HİZMETLERİ VE İŞLEVLERİ 

Sıra No 
Ekositem Hizmetleri 
Ekosistem İşlevleri 
Örnekler Gaz Ayarlaması 
Atmosferdeki Kimyasal Bileşimin
Ayarlanması 
CO2/O2 dengesi,UVB korunması için O3 ve
Soxdüzeyleri. 


İklim Ayarlaması 
Küresel Sıcaklığın, Yağışın ve Öteki İklim
İşlemlerinin ayarlanması 

Sera Gazlarının Ayarlanması,Bulut Yapısını Etkileyen
DMS (Dimetilsülfit) üretimi. 


Karışıklık Düzenlemesi 
Çevresel değişimlerde ekosistem tepkilerinin bütünlüğünün ayarlanması 
Fırtınadan korunma, sel kontrolü,kuraklık iyileştirilmesi ve bitki örtüsü yapısıyla çeşitli çevre etkilerinden korunma. 


Su Düzenlemesi 
Su akışının ayarlanması 
Tarımsal (örneğin Sulama  ) ya da endüstriyel işlemler  için su koşullarının hazırlanması ya da ulaşım. 


Su Temini 
Su Tutulumu 
Suyun,su yatakları ya da su kaynaklarınca hazırlanması 


Erozyon Kontrolu ve Tortu Tutumu 

Toprağın Ekosistem İçinde tutulması Rüzgar,toprak kayması ya da kaldırma yöntemleriyle toprak  kaybının önlenmesi ,tortuların göller ve sulak alanlarda korunması. 


Toprak  Oluşumu 
Toprak  oluşumu işlemi 
Kayaç yapısının değişmimi ve organik  maddelerin birikimi. 


Besin Döngüsü 
Besin depolama,dönüştürme,işleme ve
temini. 
Nitrojen  bağlama,N,P,ve öteki elementlerin ve besinlerin döngüsü. 


Atık Arıtımı 
Akışkan  besin yenilemesive yabani ya da aşırı besinlerin parçalanması. 
Atık arıtımı,  kirlilik  kontrolü ve zehir arıtımı. 

10 
Tozlaşma 
Bitkisel gametlerin taşınması. 
Bitkilerin üreyebilmeleri için tozlaşmanın sağlanması. 


11 

Biyolojik Kontrol. 
Populasyonların besinsel düzenlenmesi 
Avcı türler üzerinde av baskısının dengelenmesi, tepedeki avcılar yardımıyla otcul hayvan populasyonunun dengede tutulması. 

12 
Sığınak 
Yaşam alanı ve konaklama sağlama. 
Göç eden türler için ve bölge sakinleri için konaklama. 

13 
Yemek  üretimi 
Yiyecek  olarak elde edilebilecek birincil ürünler. 
Balık, av hayvanı, ekin, yemiş ve meyve  üretimi. 

14 
Hammadde temini 
Hammadde olarak temin edilebilecek birincil ürünler. 
Kereste,  yakıt ya da hayvan yemi üretimi. 

15 
Gen Kaynağı 
Eşsiz biyolojik gereç ve ürün kaynağı. İlaç, malzeme bilimi için ürün, bitki ve bitki zararlılarına karşı savunma için gen kaynağı. 

16 
Eğlence 
Eğlenceli etkinlikler için ortam hazırlama. 
Ekoturizm, balıkçılık ve öteki doğa aktiviteleri. 

17 
Kültürel 
Ticari kullanımı olmayan fırsatlar  sunma 
Estetik,  sanatsal, eğitimsel, manevi ve bilimsel değerler. 

Ekosistem Hizmetleri Neden Önemlidir?

Ekosistem hizmetleri insanoğlunun, sosyal ve ekonomik gelişimi ve yaşamsal faaliyetleri için hayati önem taşımaktadır. Sanayinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin yanı sıra şehirde, kırsalda ve bireysel olarak yaşayan insanlar içinde gerekli olan mal ve hizmetleri üretmektedir. Bunun en yaygın örneği olarak içme suyu verilebilir. Ekosistem hizmetlerinin insan yaşamını destekleyen en önemli unsurlardan biri olması ve insan mühendisliğinin doğanın insanlara sunduğu bu ekosistem hizmetlerinin yerini alabilecek hizmetleri üretme yeteneğinin çok sınırlı olması ekosistem hizmetlerinin insanlara sunduğu hizmetlerin değerini daha da artırmaktadır.

Ekosistem hizmetleri; sosyal ve ekonomik yönden doğaya bağımlı olan insan neslinin, Dünyada kendini ve çevresini  kendi iradesi ile değiştirebilen tek canlı türü olması nedeniyle, doğanın sunmuş olduğu ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitliliğin oluşturduğu zengin bir çevre, insanların daha refah ve mutluluk içinde yaşamının devamlılığını sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle insanoğlu geleceğinin bilincine vararak kendi devamlılığı için, ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin korunması gerekliliğine inanarak doğaya olduğu gibi koruma altına alması ve nazik davranması gerektiğine inanmalıdır.

Ekosistem hizmetlerinin ekonomik değerlendirmesi nedir?

Ekonomik değerlendirme, ekosistemlerin parasal değeri ve hizmetleri için bir araçtır. İnsanların refahı üzerinde ekosistem değişikliklerinin etkisi ve ekosistemler tarafından sağlanan faydalar ölçülebilir. Ekonomik seçenekler belirlenirken, ekonomik değerleri dikkate almak çok önemlidir.

Ekosistem hizmetlerinin ekonomik değerlendirmesinin mantığı nedir?

Ekosistem hizmetlerinin değerlendirilmesi ve karar alma süreçleri içerisine bu değerlerin dahil edilmesi ;
• Bir ekosistemin Şartlarını ve sonucunda insan refahını değiştirecek kalkınma politikaları ve politik müdahalelerin etkilerinin değerlendirilmesine,
Bir yatırımın veya projenin gerçek maliyet etkinliğinin karşılaştırılmasına,
Arazi kullanımı örneği gibi, farklı ekosistem yönetim seçenekleri ve farklı kullanıcılar arasındaki seçimin değerlendirilmesine,
Çevreye verilen zararların sorumluluk değerlendirilmesine,
Ekosistem hizmetleri için ödemeler ve küresel karbon pazarı gibi mali kaynakları harekete geçirebilmek amacıyla pazarlar yaratılmasına,
Ekosistem hizmetlerinin sosyal ve ekonomik refaha katkıları konusunda halkın bilgilendirilmesi ve bilincin geliştirilmesine; yardımcı olabilir.

Ekosistemlerin ve Biyoçeşitliliğin Ekonomisi (TEEB);

Ekosistemlerin ve Biyoçeşitliliğin Ekonomisi (TEEB), biyoçeşitliliğin küresel ekonomik faydaları konusuna dikkati çekmeye odaklanmış uluslararası bir girişimdir. Söz konusu girişim biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımının faydalarının yanı sıra biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistem bozulmasının neden olduğu artan maliyetlere dikkat çekmektedir. Farklı değerlendirme örnekleri ve örnek çalışmaların analizi ve sistematikleştirilmesi yoluyla, ekosistem hizmetlerinin gerçek değerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamayı hedeflemektedir.
 
İlaveten, TEEB bu değerlerin doğru hesaplanabilmesi amacıyla ekonomik araçlar oluşturmaya ve politikalar geliştirmeye çalışmaktadır. TEEB girişimi 2007 yılında Almanya’da yapılan ve G8+5’in (ABD, Kanada, İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika) Çevre Bakanlarının katıldığı toplantıda yapılan bir öneriye karşılık Almanya ve Avrupa Komisyonu tarafından başlatıldı. TEEB girişimi Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) himayesi altında uygulanmakta ve finansal desteği Avrupa Komisyonu, Almanya, İngiltere, Hollanda, Norveç, İsveç ve Japonya tarafından karşılanmaktadır.

Kaynak:    OGM
 
  Ekosistem ve Döngüler 


Bağlantılı Konular
 


ALONE ANGLER SPORT FISHING

Anahtar Kelimeler-Keywords:
  Ekosistem, ekosistem Hizmetleri, eko sistem, ecosystem, biyotik, abiyoyik, çürükçül, curukcul, biyosfer, ekosfer, çürükçül yaşayanlar, ortak yaşayanlar, parazit yaşayanlar, Popülâsyon, populasyon, Habitat, ototrof, heterotrof, Herbivor, Herbivorlar, Karnivor, Karnivorlar, Omnivor, Omnivorlar, Saprofitler, Mutualist, Mutualistler, Kommensalist, Kommensalistler, ekosistem çeşitleri ve özellikleri, ekosistem cesitleri ve ozellikleri, Kara Ekosistemleri, su Ekosistemleri, Orman Ekosistemi, Çayır Ekosistemleri, cayir Ekosistemleri, Dağ Ekosistemleri, Dag Ekosistemleri, Çöl Ekosistemleri, col Ekosistemleri, Su Ekosistemleri, Tatlı Su Ekosistemleri, Tatli Su Ekosistemleri, TatlıSu Ekosistemleri, Tatlisu Ekosistemleri, Nehir Ekosistemleri, Göl Ekosistemleri, Gol Ekosistemleri, Sulak Alan Ekosistemleri, deniz Ekosistemleri,
 
  Spor Spor